czwartek, 6 sierpień 2020, Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata

Pogoda w Janowie

OGŁOSZENIE NR 5/2013 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 20 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr  XXVII/165/12z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  i Uchwały Rady Miejskiej nr  XXIX/183/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013;

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

w następujących zakresach:

 1. Wypoczynku dzieci i młodzieży
 2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje wspieranych zadań:

Zadanie 1.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą – dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich.

 1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2013 r
 2. Zadanie będzie realizowane w postaci wyjazdowej ( np. kolonia, obóz itp.), czas trwania wypoczynku będzie wynosić co najmniej 7 dni ( dopuszcza się możliwość wliczania dnia wyjazdu na wypoczynek i powrotu z wypoczynku).
 3. Działania:
  • Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  • Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności,
  • Porady pierwszego kontaktu
  • Promocja zdrowego stylu życia, poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego.
  • Imprezy integracyjne.
 4. Beneficjenci - dzieci i młodzież z terenu gminy Janów Lubelski.
 5. Koszty pokrywane z dotacji:
 • materiały informacyjne, edukacyjne,
 • wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie,
 • koszty przejazdu na kolonie, obozy,
 • koszty pobytu dzieci i młodzieży na kolonii, obozie,
 • bilety wstępu do kina, teatru,
 • ubezpieczenie uczestników.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 wynosi 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych), dofinansowanie jednego projektu nie może przekraczać  7 000 zł.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację  analogicznego zadania w 2012 r. wynosiła 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Zadanie 2.

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

 1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.
 2. Działania:
 • Zajęcia edukacyjne o charakterze profilaktycznym,
 • Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, w tym prowadzenie zajęć plastycznych, komputerowych, turystycznych, rekreacyjnych, itp.
 • Imprezy integracyjne.
 1. Beneficjenci - młodzież z terenu gminy Janów Lubelski.
 2. Koszty pokrywane z dotacji:
 • materiały informacyjne, edukacyjne
 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia edukacyjne, warsztaty, itp.
 • zakup artykułów i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu.
 • bilety wstępu do kina, parku linowego, na basen, itp.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 wynosi 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację  analogicznego zadania w 2012 r. wynosiła 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zasady i warunki przyznawania dotacji

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.  z 2011 r. nr 6, poz. 25). Formularz dostępny jest na oficjalnej stronie Janowa Lubelskiego www.janowlubelski.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

2. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis statutu,

- aktualny odpis lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta,

-  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

3. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Otwarty konkurs ofert - dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich”

lub

„Otwarty konkurs ofert - Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.”

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

Warunki realizacji zadań:

 1. Zadania winny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Janów Lubelski.
 2. Podmiot składający ofertę powinien prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 3. Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Janowa Lubelskiego, a podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu.

Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 23
 2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert, tj. 17 czerwca 2013 r.
 2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji i regulamin jej pracy ustala Burmistrz Janowa Lubelskiego.
 3. Oferty będą oceniane zgodnie zasadą jawności i uczciwej konkurencji.
 4. W ocenie ofert będą stosowane następujące kryteria: zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu tj.:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie,
 • znaczenie zadania dla realizowanych celów i działań zawartych w Gminnym   Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania,
 • jakość wykonania zadania, w tym posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
 • udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne oceniana będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
   
 1. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
 2. O podjętych decyzjach oferenci powiadomieni będą pisemnie, a wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na oficjalnej stronie internetowej Janowa Lubelskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w roku 2012.

Zadanie: Organizowanie wypoczynku połączonego z programem profilaktycznym, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 1. Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim – Wakacje z dinozaurami i leśnymi duszkami – 7 000,00 zł.
 2. Fundacja Światło Życie Ośrodek w Sandomierzu - Dofinansowanie wypoczynku połączonego z programem profilaktycznym, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 7 000,00 zł.
 3. Parafia Św. Jadwigi w Janowie Lubelskim – Wakacje z Bogiem – wolni i szczęśliwi 2012 – 7 000,00 zł.

Zadanie: Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – „Warsztaty ekspresji twórczej szansą na rozwój swoich pasji” – 5 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 1A, lub telefonicznie 15/8724 320.

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

 

Oprac. E. Misztal
Spr. B. Czajkowska

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www