Pogoda w Janowie

piątek, 16 listopad 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Obwieszczenie nr 6/2017 Burmistrza Janowa Lubelskiego

Janów Lubelski, 2017-02-17

Symbol: AN.6733.7.2016.KZ5

                                                                                     

 

OBWIESZCZENIE NR  6/2017

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), 

Burmistrz Janowa Lubelskiego

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 2016-02-17 została wydana decyzja Nr: PG.6733.7.2016.KZ5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie miasta Janowa Lubelskiego, obejmującym działki nr ewid.: 3427/5, 1734/2, (ul. Świerdzowa), 2012/1, 2013/8, 1987/1, 1987/2, położone w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty) oraz działki nr ewid. 2120/4, 2120/6 położone w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Trzeci) jako zamierzenie polegające na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej na działce nr ewid. 2120/4.

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

 

B U R M I S T R Z 
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś   
 
 
 
 
 
Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
 
Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
 
 
_________________________________________________________________________________
Sporządził 2017-02-17  K.Z.                         Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2017-02-17                 e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www