czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie Nr 23/2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Janów Lubelski, dn. 2016-07-05

Symbol: PG.6733.3.2016.KZ5

                                                                                   

OBWIESZCZENIE NR  23/2016

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2015 poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2016-06-30 na wniosek Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Krzysztofa Jasińskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki nr: 1788, 1787, 1791/4, położone przy ul. Spokojnej (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty) dla  zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym".

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z  zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

B U R M I S T R Z  
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś   

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sporządził 2016-07-05  K.Z.                                                  Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
                                                                                                    tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2016-07-05  U.M.                                                  e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www