czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 2/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego

Janów Lubelski, 2018-02-16

Symbol: AN.6733.1.2018.KZ5                                                                                    

OBWIESZCZENIE NR 2/2018

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2018-01-26 na wniosek Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. P. Krzysztofa Jasińskiego, uzupełniony w dniu 2018-02-16, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 3560 i 2416/2 (ul. Ochotników Węgierskich), oraz działkach nr: 2526/1, 2525/1, 2524/1, 2523/5, 2507/5, 2506/2, 2505/2, położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

B U R M I S T R Z 
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś 
 
 
 
Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
 
Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
________________________________________________________________________________________________________________
 
Sporządził 2018-02-16  K.Z.                                    Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
                                                                                 tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2018-02-16  J.Z.                                      e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www