czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 16/2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Janów Lubelski, 2018-08-02

Symbol: AN.6733.8.2017.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 16/2018
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2018-07-25, do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, wpłynął wniosek Pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. P. Krzysztofa Jasińskiego, uzupełniony w dniu 2018-08-01, o zmianę wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr: 1758, 1757, 1761/2, 1761/8, 1761/6, położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ul. Ulanowskiej oraz ul. Cichej (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).

Przedmiotowy wniosek dotyczy zmiany przebiegu planowanej rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr 1758, 1757, 1761/2, 1761/8, 1761/6, z wyłączeniem działki nr 1758 i dołączeniem działki nr 1679, która stanowi pas drogowy ulicy Cichej tj. drogi publicznej gminnej nr 108902L.

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Sporządził 2018-08-02  K.Z.                                                                                  
Sprawdził 2018-08-02  M.N.                                                                                                           

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www