czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 15/2018 z dnia 17.07.2018 r.

Janów Lubelski,  2018-07-17

Symbol: AN.6733.8.2017.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  15/2018

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 1758, 1757, 1761/2, 1761/8, 1761/6, położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ul. Ulanowskiej oraz ul. Cichej (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi wnioskami, wyjaśnieniami i zastrzeżeniami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Sporządził 2018-07-16  K.Z.                                                                         
Sprawdził 2018-07-16  W.F.                                                                         

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www