czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 14/2018 z dnia 12.07.2018 r.

Janów Lubelski,   2018-07-12

Symbol:  AN.6733.8.2017.KZ5
 

OBWIESZCZENIE NR  14/2018

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami),              

Burmistrz Janowa Lubelskiego
zawiadamia strony postępowania,

że w dniu 12 lipca 2018 roku zostało wydane postanowienie symbol: AN.6733.8.2017.KZ5 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr 1758 , 1757, 1761/2, 1761/8, 1761/6, położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ul. Ulanowskiej oraz ul. Cichej (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).
W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie postanowienia ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.14/2018 z dnia 12.07.2018 r.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Sporządził 2018-07-12  K.Z.
Sprawdził 2018-07-12  M.N.

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www