Pogoda w Janowie

czwartek, 15 listopad 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Obwieszczenie nr 13/2017 Burmistrza Janowa Lubelskiego

Janów Lubelski, 2017-03-13

 Symbol:  AN.6733.5.2016.KZ5

 

OBWIESZCZENIE NR  13/2017

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami),

Burmistrz Janowa Lubelskiego

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 2017-03-13  została wydana decyzja Nr  AN.6733.5.2016.KZ5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr: 2590/4, 2590/3, 2497, 2498, 3013, 2499, 2416/2, 2511, 2512, 2515, 2516/2, 2517, 3003, 2535, 2536/2, 2642/2, 2632, 2633, 2634, 2635, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2643/4, 2644/2, 2645/2, 2646, 2647/2, 2648/2, 2628/18, 2628/17, 2628/10, 2627, 2628/4, 2608, 2604, 2603/1, 2603/2, 2600, 2599, 2596, 2597, 3065, (obr. ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty),  2121, 1036/2, 1022/1, (obr. ewid. Janów Lubelski Trzeci), położonych w południowo - wschodniej części miasta Janowa Lubelskiego, jako zamierzenia polegającego na budowie sieci SN 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowej wnętrzowej SN/nN 15/0,4 kV w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 15 kV Janów-Frampol od słupa 167 do słupa 154, Janów-Szpital od słupa nr 14 do słupa 28".

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

 

B U R M I S T R Z

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
 
 
Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
_________________________________________________________________________________________________________
Sporządził 2017-03-13  K.Z.                              Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
                                                                                 tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2017-03-13                                         e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www