czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace przy zabytku

Załącznik
do Zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego
z dnia 30 lipca 2018 r.

Informacja  Burmistrza Janowa Lubelskiego

o wyznaczeniu do dnia 10 sierpnia 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie z budżetu Gminy Janów Lubelski dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku na rok budżetowy 2018

I. Rodzaje wspieranych zadań:

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Janów Lubelski.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 wynosi: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z    2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

c) uchwała Nr XLV/350/18 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 3056).

2. O dotację w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych, może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

3. Podstawą udzielenia dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku jest złożony Wniosek.

4. Dotacja może obejmować nakłady konieczne określone w  ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w § 3 uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

5. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach oraz formularz Wniosku dostępne są na stronie internetowej www.janowlubelski.pl. lub w Referacie Architektury i Nieruchomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22.

6. Do wniosku  należy dołączyć obowiązkowe załączniki w oryginale lub odpis z poświadczeniem jego  zgodności z oryginałem.  

7. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

8. Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 80% ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty, w kwocie nie większej niż 50 000 PLN.

IV. Termin składania Wniosków:

1. Wnioski, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 23 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) na adres:  Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, w terminie do dnia 10 sierpnia 2018  r.

2. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy ocenie Wniosku:

1. Przewiduje się, że rozpatrzenie Wniosków i udzielenie dotacji powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia Wniosku.

2. Wnioski spełniające wymogi formalne oceni Komisja powołana do zaopiniowania wniosków.

3. Przy opiniowaniu wniosków przez Komisję zastosowanie mają następujące kryteria określone przez uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji:

1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, wartość historyczna, naukowa lub artystyczna, dostępność zabytku dla społeczeństwa oraz pełnienie przez obiekt funkcji użyteczności publicznej (od 0 do 9 pkt);

2) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający prac konserwatorskich (od 0 do 7 pkt);

3) uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku (od 0 do 4 pkt).

4. Komisja przedstawia Burmistrzowi Janowa Lubelskiego propozycje dotacji, określając zabytek, beneficjenta, kwoty proponowanych dotacji oraz prac i robót na wykonanie których proponuje się udzielenie dotacji oraz wykaz wnioskodawców, którym nie proponuje się udzielenia dotacji wraz z uzasadnieniem.

5. Burmistrz, biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na dotacje w budżecie gminy, rekomenduje Radzie Miejskiej wnioskodawców do udzielenia im dotacji.

6. Po udzieleniu dotacji zawierana jest umowa szczegółowo regulująca zasady wypłaty dotacji, jej wykorzystania i rozliczenia.

VI. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Janowa Lubelskiego, a podmiotem któremu udzielono dotacji.

2. Zadania muszą być zrealizowane w całości w 2018 roku, najpóźniej do dnia 31 grudnia  2018 r.

3. W ramach przyznanej dotacji finansowane są wydatki powstałe po podpisaniu umowy z beneficjentem.

4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym we Wniosku.

VII. Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Dotychczas nie udzielano dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

VIII. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 22  lub telefonicznie pod numerem (15) 8724 329.

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Dokumenty do pobrania

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document iconWniosek(32.62 KB)
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www