piątek, 23 sierpień 2019, Imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski - dz. nr 2713/6

Janów Lubelski 2019-02-07

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Janów Lubelski przy ulicy Beliny Prażmowskiego (dawna ul.Objazdowa), obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty, oznaczonej jako działka nr 2713/6 o pow. 0,1493 ha (ŁV-0,0402, ŁVI- 0,1029, RV- 0,0036, W-ŁVI -0,0026).
Nad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia przeznaczona do likwidacji. Zgodnie z zawartą umową Nr 220/2016 znak: PG.6845.24.2016.AM3 Gmina wyraziła zgodę na budowę i eksploatację linii kablowej SN 15kV Janów-Frampol.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - "NOWE-CENTRUM", uchwalonym Uchwałą Nr XLIX/315/14 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z 11 grudnia 2014 r., poz. 4251, nieruchomość została ujęta w obszary przeznaczone pod:

 • tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R-1;
 • tereny rowów melioracyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem WR-1

Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży wynosi - 13 500,00 zł.
Wadium wynosi - 2 500,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi - 135,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr ZA1J/00070934/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań).

Tereny oznaczone symbolem R-1 przeznacza się na realizację funkcji związanej z działalnością rolną.
Dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolem R-1 realizacje i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: infrastruktura techniczna, dojazdy, urządzenia melioracji wodnej, przeciwpożarowej i służącej zaopatrzeniu rolnictwu w wodę, drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
Na terenach oznaczonych symbolem R-1 zakazuje się:

 1. tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem zagospodarowania w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 2. realizacji zabudowy;
 3. lokalizowania przemysłu;
 4. składowania odpadów.

Tereny oznaczone symbolem WR-1 przeznacza się na realizacje i utrzymanie rowów melioracyjnych.
Na terenach oznaczonych symbolem WR-1 dopuszcza się realizacje i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej takiej jak: infrastruktura techniczna, przejścia i przejazdy.
Na terenach oznaczonych symbolem WR-1 zakazuje się:

 1. realizacji zabudowy;
 2. lokalizowania przemysłu;
 3. składowania odpadów;
 4. realizacji urządzeń i budowli niezwiązanych z przeznaczeniem terenów.

Na terenach oznaczonych symbolem WR-1 ustala się szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania terenu:

 1. nakazuje się zachowanie ciągłości i przepustowości rowów melioracyjnych;
 2. dopuszcza się zamianę rowów na przepusty lub inne urządzenia pozwalające na zachowanie ciągłości i przepustowości rowów melioracyjnych w miejscach przejazdów i przejść;
 3. zakazuje się realizacji ogrodzeń;
 4. zakazuje się realizacji reklam;
 5. dopuszcza się wykonywanie niezbędnych prac z zakresu regulacji, związanych z ochroną przeciwpowodziową i gospodarką wodną.

Przedmiotowa działka położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406), oraz w odległości ok. 0,3km od granic obszarów Natura 2000.

Przy projektowaniu sposobów zagospodarowania ww. terenów należy uwzględnić istniejące złożone warunki ekofizjograficzne w tym niekorzystne warunki gruntowo-wodne (grunty podmokłe  i okresowo podmokłe, rowy) oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną.

Na obszarze całego miasta i gminy Janów Lubelski nie ma wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz nie występuje Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 27.06.2018 r.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.10.2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się w dniu 16.01.2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia  15.03.2019 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).  

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 26, tel. /15/ 87 24 316, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.  

Sporz. A.M.  
Spr. J.Z.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www