poniedziałek, 6 lipiec 2020, Imieniny: Dominiki, Gotarda, Agrypiny

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Rumiankowej

Janów Lubelski 2020-06-29

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Rumiankowej, stanowiącej działkę nr 4117/1 o pow. 0,0133 ha (Bp-0,0133 ha), obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty.
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, tj. do właścicieli: działki nr 4118, nieruchomości składającej się z działek nr 4117/2 i 4131 (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty) oraz działek nr 224/2 i 225 (obręb ewidencyjny Biała Poduchowna).  

Działka ma kształt prostokąta o wymiarach:  szerokości około 7,60 m i długości około 17,50 m, porośnięta jest zielenią nieurządzoną i przebiega przez nią infrastruktura techniczna. Działka stanowi własność Gminy Janów Lubelski i jest ujawniona są w księdze wieczystej Nr ZA1J/00044032/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W księdze wieczystej wpisana jest służebność przesyłu polegająca na prawie budowy urządzeń służących do doprowadzania wody bieżącej oraz prawie wstępu na nieruchomość w celu konserwacji, przeglądów, napraw i wymiany tych urządzeń na obszarze stanowiącym część działki 3779/29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - "WSCHÓD", uchwalonym Uchwałą Nr XLIX/316/14 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z 11 grudnia 2014 r., poz. 4252, nieruchomość została ujęta w obszar przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN-3.

Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży wynosi - 13 700,00 zł.
Wadium wynosi - 2 700,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi - 140,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Tereny oznaczone symbolem MN-3 przeznacza się na realizacje i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na terenach oznaczonych symbolem MN-3 dopuszcza się:

 • realizacje i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej takiej jak: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, budynki garażowe, budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury.
 • zachowanie lub modernizacje istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu.

Na terenach oznaczonych symbolem MN-3 zakazuje się:

 1. tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 2. lokalizowania przemysłu;   
 3. składowania odpadów.

Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych – 600m2, z zastrzeżeniem:

 • nie ustala się minimalnej powierzchni dla nowo wydzielanych działek służących poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na terenach oznaczonych symbolem MN-3 ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. nakazuje się realizacje zabudowy w formie budynków wolnostojących, z zastrzeżeniem pkt. 2;
 2. dopuszcza się realizacje budynków w zabudowie bliźniaczej na istniejących działkach o szerokości mniejszej niż 15m;
 3. zakazuje się realizacji budynków w zabudowie szeregowej;
 4. dopuszcza się dachy płaskie oraz spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych od 25° do 45°;
 5. dopuszcza się realizację nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego, przypadającego na jedną działkę budowlaną;
 6. dopuszcza się realizacje budynków gospodarczo-garażowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką przeznaczoną pod zabudowę;
 7. zakazuje się stosowania na 80% powierzchni elewacji drewnopodobnych, kamieniopodobnych, cegłopodobnych tworzyw sztucznych;

Na terenach oznaczonych symbolem MN-3 ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

 1. minimalna intensywność zabudowy – 0,1;
 2. maksymalna intensywność zabudowy – 0,5;
 3. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3, przy czym trzecia kondygnacja nadziemna realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe, z zastrzeżeniem pkt 4, 5;
 4. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynku gospodarczego – 1;
 5. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynku garażowego – 1;
 6. maksymalna wysokość elewacji – 7m;
 7. maksymalny poziom posadowienia posadzki parterów budynków – 1,0m;
 8. maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu – 10m, z zastrzeżeniem pkt 9, 10;
 9. maksymalna wysokość budynku gospodarczego od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu – 7m;
 10. maksymalna wysokość budynku garażowego od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu – 7m;
 11. maksymalny poziom posadowienia posadzki parterów budynków – 1,0m;
 12. minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30%;
 13. maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,6m.

Dla ww. terenów obowiązują miedzy innymi następujące ustalenia ogólne zawarte w uchwale jw.:

 • Dopuszcza się realizacje celów publicznych na terenach niewymienionych w ustępie 1, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych planu dla terenów.
 • W zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdów spełniających wymagania jak dla dróg pożarowych obowiązują przepisy odrębne.
 • W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.
 • Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: KDZ-1, KDZ-2, od KDL-1 do KDL-11, od KDD-1 do KDD-43.
 • Teren drogi publicznej, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem KDZ-2 ustala się jako teren służący do powiązań z zewnętrznym, ponadlokalnym układem komunikacyjnym.
 • Dopuszcza się dostosowanie terenów dróg publicznych do prowadzenia komunikacji zbiorowej.
 • Jako uzupełniającą sieć komunikacji ustala się tereny oznaczone symbolami: od KDPJ-1 do KDPJ-6, od KDW-1 do KDW-3, od KDP-1 do KDP-3, ciągi pieszo-rowerowe oznaczone liniowo na rysunku planu oraz drogi wewnętrzne, dopuszczone na terenach na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych.
 • Dopuszcza się realizacje, poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych na terenach, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
 • Ustala się obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę poprzez zjazdy z istniejących bądź projektowanych dróg klasy dojazdowej, lokalnej i zbiorczej.

Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dotyczącego ww. działki (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, rozmieszczenia reklam i szyldów, lokalizacji ogrodzeń, normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) -  zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw.  Wypis i wyrys z planu jw.,  można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej  i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22.
Powyższy plan jest również dostępny na stronie internetowej miasta Janowa Lubelskiego pod adresem: http://janowlubelski.maps.arcgis.com/home/index.html  w zakładce "Planowanie przestrzenne i infrastruktura techniczna ", w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Planowanie przestrzenne", lub na stronie internetowej Dziennika Urzędowego województwa lubelskiego.
Przedmiotowa działka położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, w odległości ok. 1,2km od granic obszarów Natura 2000 oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406).
Zgodnie z rozporządzeniem Nr 60 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janów Lubelski oraz rozporządzeniem Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2008 r.  zmieniającym ww. rozporządzenie, działka nr 4117/1 położona jest na obszarach aglomeracji Janów Lubelski.
Przy projektowaniu sposobów zabudowy i zagospodarowania ww. terenów należy uwzględnić istniejące uwarunkowania ekofizjograficzne (w tym warunki gruntowo-wodne), oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną.
Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą (art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia (art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).  Budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, wyłącznie po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
Na obszarze całego miasta i gminy Janów Lubelski nie ma wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz nie występuje Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji z dnia
29 czerwca 2018 r..

Uzbrojenie: W pasie drogowym ulicy Rumiankowej znajduje się infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna niskiego napięcia.  
Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.
Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż, bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz innych przepisów szczególnych.

Wybrano formę przetargu ograniczonego ponieważ kształt działki, jej wymiary i położenie uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości i jest przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.
Wobec powyższego przetarg ograniczony jest do właścicieli: działki nr 4118, nieruchomości składającej się z działek nr 4117/2 i 4131 (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty) oraz działek nr 224/2 i 225 (obręb ewidencyjny Biała Poduchowna), które przylegają do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Właściciele nieruchomości:  stanowiącej działkę nr 4118, składającej się z działek nr 4117/2 i 4131 (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty) oraz działek nr 224/2 i 225 (obręb ewidencyjny Biała Poduchowna) zamierzający uczestniczyć w przetargu winni zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 31.07.2020 r.
Za datę zgłoszenia uczestnictwa w przetargu uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59, najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 04.02.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.08.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /pok. nr 13, parter/.
Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia  31.07.2020 r.

W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości: stanowiącej działkę nr 4118, składającej się z działek nr 4117/2 i 4131 (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty) oraz działek nr 224/2 i 225 (obręb ewidencyjny Biała Poduchowna), którzy terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium.
Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest pisemne pełnomocnictwo drugiego małżonka lub oświadczenie, że będzie nabywał nieruchomość z majątku odrębnego,
 3. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 4. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 5. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-5) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.
Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).  
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 26, tel. /15/ 87 24 316, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.  

sporz. A.M
spr.

Dokumenty do pobrania

application/pdficonOgłoszenie(2.9 MB)
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www