czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski - dz. nr 4772/1

Janów Lubelski 2018-08-29

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski.

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łążek Ordynacki, obręb ewidencyjny Łążek Ordynacki, oznaczonej jako działka nr 4772/1 o pow. 1,6718 ha (tereny przemysłowe Ba – 1,6718 ha). Na nieruchomości znajduje się budynek administracyjny 2 – kondygnacyjny  o powierzchni zabudowy ok. 225 m2 oraz wiata o konstrukcji stalowo – drewnianej. Około 60 % powierzchni nieruchomości (1,0018 ha) zajmuje zbiornik wodny będący przedmiotem dzierżawy do 31.08.2019 r. z przeznaczeniem na cele gospodarki rybackiej. Ponadto przez działkę przebiega rów o długości ok. 70 m.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski - etap 2, uchwaloną Uchwałą Nr XLIV/344/18 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 23 marca 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2018-04-27, poz. 2066, nieruchomość została ujęta w obszar przeznaczony pod tereny usług – symbol 5.2U na rysunku planu.

Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży wynosi - 300 000,00 zł.
Wadium wynosi - 58 000,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi - 3000,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr ZA1J/00063449/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań).

Tereny oznaczone symbolem 5.2U przeznacza się na realizacje i utrzymanie usług.
Na terenach objętych zmianą planu zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń usług uciążliwych i przemysłu służących realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.
Na terenach objętych zmianą planu zakazuje się, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, realizacji obiektów i urządzeń usług uciążliwych i przemysłu służących realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć:

 1. realizacji zakładów, rozumianych jako zakłady o zwiększonym ryzyku albo zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
 2. stacji paliw;
 3. krematoriów;
 4. obiektów oraz urządzeń służących wytwarzaniu i przetwarzaniu paliw i energii z biomasy i biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych;
 5. obiektów oraz urządzeń służących wytwarzaniu i przetwarzaniu paliw i energii z biogazu rolniczego;
 6. wytwórni mas bitumicznych i betoniarni;
 7. obiektów i urządzeń do tymczasowego magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
 8. składowisk odpadów;
 9. punktów do zbierania lub przeładunku złomu;
 10. obiektów oraz urządzeń utylizacji odpadów zwierzęcych;
 11. obiektów oraz urządzeń kompostowni, instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów oraz spalarni odpadów;
 12. obiektów służących do mieszania, emulgowania, konfekcjonowania produktów i półproduktów chemicznych, związanych z produkcją w szczególności kosmetyków, farmaceutyków, barwników, lakierów, rozpuszczalników;
 13. obiektów i urządzeń tartaków;
 14. obiektów i urządzeń służących do chowu lub hodowli zwierząt;
 15. ubojni zwierząt.

Na terenie oznaczonym symbolem 5.2U dopuszcza się na realizacje i utrzymanie usług celu publicznego.

Na terenach oznaczonych symbolem 5.2U dopuszcza się:

 • realizacje i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury;
 • funkcję mieszkaniową;
 • realizacje i utrzymanie obiektów betoniarni, tartaków, obiektów służących do mieszania, emulgowania, konfekcjonowania produktów i półproduktów chemicznych, związanych z produkcją w szczególności kosmetyków, farmaceutyków, barwników, lakierów, rozpuszczalników, stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego, rolniczego, środków transportu oraz obiektów handlowych o maksymalnej powierzchni sprzedaży do 600 m2
 • modernizacje istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu.

Przez modernizację rozumie się wykonywanie robót budowlanych polegających na
trwałym ulepszeniu, unowocześnieniu, zwiększeniu użyteczności lub podniesieniu standardu istniejącego obiektu budowlanego.

Na terenach oznaczonych symbolem 5.2U ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 • nakaz realizacji budynków usługowych w formie budynków wolnostojących, bądź zespołu zabudowy;
 • dopuszcza się realizację nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego, przypadającego na jedną działkę budowlaną;
 • dopuszcza się realizacje budynków gospodarczo-garażowych bezpośrednio przy granicach z sąsiednią działką przeznaczoną pod zabudowę;
 • dopuszcza się dachy płaskie oraz spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych od 25° do 45°;
 • zakazuje się stosowania na 80% powierzchni elewacji drewnopodobnych, kamieniopodobnych, cegłopodobnych tworzyw sztucznych.

Minimalna intensywność zabudowy - 0,1;
Maksymalna intensywność zabudowy - 0,7;
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej - 20%.

Na terenach oznaczonych symbolem 5.2U zakazuje się:

 • tymczasowego zagospodarowania terenów, z wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 • lokalizowania przemysłu;
 • składowania odpadów.

W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.
W zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdów spełniających wymagania jak dla dróg pożarowych obowiązują przepisy odrębne.

Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dotyczącego ww. działki (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, rozmieszczenia reklam i szyldów, lokalizacji ogrodzeń, normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. Wypis i wyrys z planu jw., można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22. Plan dostępny jest również na stronie Gminy Janów Lubelski pod adresem:
https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=319

Przy projektowaniu inwestycji należy między innymi zwrócić uwagę na istniejące złożone warunki ekofizjograficzne w tym gruntowo - wodne (rowy, zbiornik wodny, tereny powyrobiskowe byłej cegielni) oraz istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W sąsiedztwie działki projektowana jest droga ekspresowej S19 w związku z czym sposoby zagospodarowania tej działki (w tym planowane inwestycje), należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin.
Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą (art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia (art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, wyłącznie po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Na obszarze całego miasta i gminy Janów Lubelski nie ma wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz nie występuje Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
Przedmiotowa działka znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie", w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000, w obszarach węzłowych o znaczeniu międzynarodowym (biocentra i strefy buforowe) Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL a także w odległości ok. 400m od projektowanego węzła na drodze ekspresowej S-19.
W pasie drogowym sąsiedniej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 3873 znajduje się infrastruktura techniczna: wodociągowa, telekomunikacyjna oraz elektryczna.
Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.
Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż, bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz innych przepisów szczególnych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 16.08.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.
Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia  05.10.2018 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.
Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).  
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni)
po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 26, tel. /15/ 87 24 316, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.  

Sporz. M.P.
Spr. J.Z.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www