czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 297/8

Janów Lubelski 2016-06-14

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 297/8, będącej własnością Gminy Janów Lubelski

Nieruchomość położona jest w Janowie Lubelskim przy ul. Lubelskiej (droga krajowa nr 19 i 74) i przylega do rzeki Biała (Białka), oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Janów Lubelski Czwarty jako działka nr 297/8 o pow. 0,6070 ha stanowiąca własność Gminy Janów Lubelski, ujawniona jest w księdze wieczystej Nr ZA1J/00060715/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość obciążona jest służebnością przechodu i przejazdu drogą o szerokości 5 m od strony działek nr: 275, 276, 279, 280, 283 na rzecz każdoczesnego użytkownika działki nr 297/5.
 
Na działce znajdują się słupy oraz przebiegają napowietrzne i ziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz przyłącze wodociągowe do działki nr 297/5.
Z chwilą nabywania od Gminy w/w nieruchomości, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 297/8 drogą o szerokości ok. 5m od strony działki nr 1109/2 oraz służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 297/8 drogą o szerokości 5m od strony działek nr: 275, 276, 279, 280, 283 i 297/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 297/4.
 
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - "STARE CENTRUM"- ETAP 1, uchwalonym Uchwałą Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 28 kwietnia 2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego w dniu 10 czerwca 2015 r. poz. 1901. 
 
Zgodnie z rysunkiem powyższego planu działka nr 297/8 położona jest w terenach przeznaczonych pod:  
 • tereny usług oznaczone symbolem U-3,
 • tereny zieleni naturalnej oznaczone symbolem ZN-3 (obejmujące południową i południowo -wschodnią część działki od strony rzeki Biała),
 • tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego oznaczone symbolem KDGP-1  (obejmujące północno - zachodnią część działki),
 • tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW-2 (obejmujące północną część działki).
Zgodnie z przeznaczeniem, zagospodarowaniem i zabudową terenów usług, oznaczonych symbolem U-3 (rozdział 6 tekstu planu):
- Tereny oznaczone symbolem U-3 przeznacza się na realizacje i utrzymanie usług;
- Na terenach oznaczonych symbolami U-3 dopuszcza się:
 • dodatkowo realizację i utrzymanie: miejsc parkingowych, infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów, przejazdów, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury,
 • realizację i utrzymanie usług, dworca autobusowego, wiat autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów i taksówek,
 • zachowanie lub modernizację istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu,
 • realizację obiektów handlowych o maksymalnej powierzchni sprzedaży 2000 m2,     przypadającej na jeden teren;
W myśl ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów zawartych w § 6 ust.2 ustaleń ogólnych planu, dopuszcza się realizację celów publicznych na terenach niewymienionych w ust. 1, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych planu dla terenów.
 
-  Na terenach oznaczonych symbolami U-3 między innymi zakazuje się:
 • tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 • lokalizowania przemysłu,
 • składowania odpadów,
 • realizacji wolnostojących budynków garażowych, funkcje takie mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynki związane z przeznaczeniem terenu;
Na terenie objętym planem zakazuje się również, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wymienionych w § 11 rozdział 4 ustaleń ogólnych tekstu planu;
 
- Na terenach oznaczonych symbolami U-3 nakazuje się:
 • realizacje zabudowy z podwyższonymi standardami architektonicznymi,
 • stosowanie elewacji w systemie fasad szklanych, na co najmniej 70 % powierzchni elewacji od strony dróg i placów publicznych,
 • ukształtowanie połaci dachowych z główną kalenicą równoległą do frontu działki od strony historycznie ukształtowanych traktów komunikacyjnych (ulicy Lubelskiej),
 • nowa zabudowa realizowana od strony dróg krajowych oznaczonych symbolami KDGP-1, musi być usytuowana poza terenami ograniczonymi liniami rozgraniczającymi w/w dróg krajowych oraz nie bliżej niż 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg krajowych zgodnie z rysunkiem planu;
- Minimalna intensywność zabudowy – 0,1,  maksymalna intensywność zabudowy – 0,6 (intensywność zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej rozumiany jako udział sumarycznej powierzchni zabudowy wszystkich budynków w stosunku do powierzchni działki budowlanej);
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 20%.
 
Zgodnie z przeznaczeniem, zagospodarowaniem i zabudową terenów przeznaczonych na realizację i utrzymanie zieleni naturalnej, oznaczonych symbolem ZN-3 (rozdział 12 tekstu planu):
- Tereny oznaczone symbolem ZN-3 przeznacza się na realizacje i utrzymanie zieleni naturalnej;
- Na terenach  ZN-3 dopuszcza się realizacje ścieżek rowerowych;
- Na terenach oznaczonych symbolami ZN-3 zakazuje się:
 1. tymczasowego zagospodarowania terenów,
 2. lokalizowania obiektów budowlanych, za wyjątkiem budowli melioracji wodnej,
 3. lokalizowania przemysłu,
 4. składowania odpadów;
-Na terenach oznaczonych symbolami ZN-3 ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. nakazuje się zachowanie i ochronę istniejących zasobów środowiska przyrodniczego,
 2. zakazuje się realizacji ogrodzeń,
 3. zakazuje się realizacji reklam;
- ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki: minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce – 85%.
 
Zgodnie z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenów komunikacji oznaczonych symbolami KDGP-1,  KDW-2 (rozdział 17 tekstu planu): 
- Tereny oznaczone symbolem KDGP-1 przeznacza się na utrzymanie i realizację drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego, przy czym po oddaniu do użytku obwodnicy miasta Janowa Lubelskiego (w ciągu drogi krajowej nr 19 i 74), tj. gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie drogi, wydana przez właściwe organy, stanie się ostateczna, dopuszcza się obniżenie klasy dróg do klasy głównej lub zbiorczej.
- Na terenach oznaczonych symbolem KDGP-1:
 1. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem terenu, z wyjątkiem obiektów budowlanych takich jak infrastruktura techniczna,
 2. dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów i realizację nowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych,
- Tereny oznaczone symbolem KDW-2 przeznacza się na utrzymanie i realizacje drogi wewnętrznej;
- Na terenach oznaczonych symbolem KDW-2:
 1. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem terenu, z wyjątkiem obiektów budowlanych takich jak infrastruktura techniczna, urządzenia melioracji wodnej i przeciwpowodziowe, reklamy, obiekty małej architektury realizowanych za zgodą zarządcy drogi wydaną w oparciu o przepisy odrębne z zakresu dróg publicznych,
 2. dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów i realizacje nowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych,
 3. w zagospodarowaniu terenów, przez które przebiega ciąg pieszo-rowerowy oznaczony na rysunku planu, można przewidzieć miejsce pod jego realizację; symbol na rysunku planu wskazuje połączenia komunikacyjne pomiędzy terenami, ale nie jest ustaleniem przebiegu ciągu,
 4. dopuszcza się utrzymanie lub lokalizacje ścieżek rowerowych lub pasa dla rowerów wydzielonego na jezdni również na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu ciągu pieszo – rowerowego.
Zgodnie z rysunkiem planu część działki nr 297/8 położona jest również w:
 • obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 1%, wynikający z przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego, wyznaczony w oparciu o opracowanie pod nazwą „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej”, stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej. W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują wszelkie zakazy i ograniczenia zawarte w przepisach odrębnych z zakresu prawa wodnego;
 • otulinie biologicznej rzeki Biała (Białki), w której to ustala się zakaz realizacji zabudowy. 
 
Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu obejmującego ww. działki (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, lokalizacji reklam oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw.
Wypis i wyrys z planu, można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22. 
 
Powyższa działka położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406) w odległości ok 1,93 km od granic obszarów Natura 2000.
Przy planowaniu sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu należy między innymi zwrócić uwagę na warunki ekofizjograficzne (w tym złożone warunki gruntowo-wodne, obszar szczególnego zagrożenia powodzią) oraz istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
Zgodnie z rozdziałem 6 tekstu ww. planu, ustalającym zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, między innymi dopuszcza się możliwość zachowania, modernizacji i realizacji sieci oraz obiektów infrastruktury technicznej, w tym kanałów technologicznych, a także obiektów obsługi technicznej na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych, w tym na terenach dróg publicznych za zgodą zarządcy drogi wydaną w oparciu o przepisy odrębne z zakresu dróg publicznych. 
Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. 
Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej (art. 16 i 35 ustawy o drogach publicznych). 
W związku z powyższymi przepisami ustawy o drogach publicznych w przypadku pojawienia się idei zagospodarowania tego terenu przez potencjalnego inwestora, będzie on zobligowany do wykonania jego odpowiedniej obsługi komunikacyjnej, co może również wiązać się z koniecznością poszerzenia pasa drogowego i przekazania wydzielonych gruntów na rzecz Skarbu Państwa lub właściwego organu jednostki samorządowej. 
Mając na uwadze powyższe zaleca się uzgodnienie planowanych przez potencjalnych nabywców sposobów zabudowy i zagospodarowania działki nr 297/8 z RZGW w Krakowie oraz z GDDKiA Oddział w Lublinie. 
Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż., bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz inne przepisy szczególne. 
Uzbrojenie: Zgodnie z ustaleniami planu informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.
Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 
Warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.).
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 13.11.2015 r. 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki wymienionej w ogłoszeniu odbył się w dniu 9 czerwca 2016 r.
 
Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosi - 490 000,00 zł.
Wadium wynosi - 95 000,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi - 4 900,00 zł.
Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz. 1100 w sali Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 13, parter/. 
 
Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia 2 września 2016 r.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać nieruchomość (numery działek), której dotyczy wpłacone wadium. 
 
Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 
Osoby uczestniczące w przetargu winne:
 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną.
W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.
 
Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1380). Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 
 
Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /15/ 87 24 316 lub /15/ 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.      
 
Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza
Sprawę nr PG.6840.8.2015.IW4
prowadzi I.W i A.M.
Sporz. I.W.
Spr. A.M.
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www