czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów Lubelski.

Janów Lubelski 2018-03-26

 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów Lubelski.

 1.   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w kompleksie terenów turystyczno – rekreacyjnych nad „Zalewem” w miejscowości Janów Lubelski w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM NATURY, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, oznaczonej jako działka nr 2129/41 o pow. 0,0725 ha (Bz o pow. 0,0021 ha; Ls V o pow. 0,0704 ha).

Nieruchomość porośnięta jest drzewostanem leśnym i przebiega przez nią infrastruktura techniczna (urządzenia wodociągowe czynne okresowo).

Nabywca działki zobowiązany będzie do ustanowienia służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela sąsiedniej nieruchomości składającej się z działek o nr 2129/42 i 2129/43 polegającej na pozostawieniu w gruncie infrastruktury kanalizacyjnej (zbiornika bezodpływowego wraz z doprowadzeniem ścieków) w celu umożliwienia użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno – rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim, uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/164/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dn. 21 listopada 2012r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. lubelskiego z dnia 31.12.2012 r., poz. 4560, nieruchomość
została ujęta w obszar przeznaczony na realizację i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, w tym handlu i gastronomi oznaczony na rysunku planu symbolem U-1.

Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej

     do sprzedaży wynosi                                                        - 24 000,00 zł.

     Wadium wynosi                                                                -   4 800,00 zł.

     Minimalne postąpienie wynosi                                         -      240,00 zł.

 1.   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w kompleksie terenów turystyczno – rekreacyjnych nad „Zalewem” w miejscowości Janów Lubelski w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM NATURY, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci, oznaczonej jako działka nr 2129/44 o pow. 0,1073 ha (Bz o pow. 0,0336 ha; Ls V o pow. 0,0737 ha).

Nieruchomość porośnięta jest drzewostanem leśnym i przebiega przez nią infrastruktura techniczna (urządzenia wodociągowe czynne okresowo). Na działce znajdują się domki letniskowe nie stanowiące własności Gminy i przeznaczone do rozbiórki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno – rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim, uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/164/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dn. 21 listopada 2012r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. lubelskiego z dnia 31.12.2012 r., poz. 4560, nieruchomość
została ujęta w obszar przeznaczony na realizację i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, w tym handlu i gastronomi oznaczony na rysunku planu symbolem U-1.

     Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej

     do sprzedaży wynosi                                                       - 35 000,00 zł.

     Wadium wynosi                                                                -   7 000,00 zł.

     Minimalne postąpienie wynosi                                         -      350,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej Nr  ZA1J/00042934/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim. 

W księdze wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu, pasem gruntu o szer. 5 m po działce nr 2129/27, biegnącym przy granicy z działkami nr 2129/29, 2129/30, 2129/31, aż do drogi  oznaczonej jako działka nr 2129/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2129/28 i 2129/29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno – rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim:

na terenach oznaczonych symbolem U-1 dopuszcza się:

- realizacje i utrzymanie infrastruktury takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury

- modernizacje istniejących obiektów budowlanych w dniu uchwalenia planu oraz obiektów budowlanych, dla których wydano ostateczne pozwolenia na budowę przed uchwaleniem planu.

na terenach oznaczonych symbolem U-1 zakazuje się:

1) tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem,

2) lokalizowania obiektów usług uciążliwych,

3) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne, stałe oraz inne substancje niebezpieczne,

4) składowania odpadów

Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych 500 m2.

na terenach oznaczonych symbolem U-1 ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu na wszystkich powierzchniach pozostawianych jako biologicznie czynne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycji za wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wynikających z budowy i utrzymania infrastruktury technicznej,
 2. dopuszcza się realizacje budynków usługowych wyłącznie w formie budynków wolnostojących;
 3. zakazuje się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub garażowych, funkcje takie mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynki związane z przeznaczeniem terenu;
 4. nakazuje się symetryczne nachylenie głównych połaci dachowych, przy czym dopuszcza się różną długość głównych połaci dachowych;
 5. zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;
 6. zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;
 7. w projektach zagospodarowania terenu nakazuje się uwzględnienie dominanty przestrzennej, stanowiącej element kompozycji przestrzennej, wskazanej na rysunku planu.

na terenach oznaczonych symbolem U-1ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

 1. minimalna intensywność zabudowy – 0,08,
 2. maksymalna intensywność zabudowy – 0,3,
 3. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2 w tym poddasze użytkowe,
 4. maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu – 9 m,
 5. maksymalna wysokość dominanty przestrzennej wskazanej na rysunku planu, od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dominanty – 12m,
 6. minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30%
 7. maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,60m

Dominanta przestrzenna – należy przez to rozumieć budynek lub jego część albo budowlę o gabarytach przewyższających wysokość przyległej zabudowy lub gabarytach wyróżniających się na tle krajobrazu na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych planu.

Dla terenów objętych planem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu według klasyfikacji – tereny oznaczone symbolem U-1 należy traktować jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dotyczącego ww. działek (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu ternu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, rozmieszczenia reklam i szyldów, lokalizacji ogrodzeń, normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. 

Nieruchomości położone są w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” , w pobliżu obszarów Natura 2000 oraz na obszarze węzłowym Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL o znaczeniu międzynarodowym.

Przy planowaniu sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu należy między innymi zwrócić uwagę na istniejące i projektowane sieci, urządzenia infrastruktury technicznej oraz zróżnicowaną konfigurację terenu. Kolidujące instalacje i urządzenia techniczne należy przebudować w uzgodnieniu z ich zarządcami. Zabrania się ich likwidacji do czasu przebudowania i uruchomienia nowych odcinków.

Należy również uwzględnić możliwość występowania złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych oraz ruchów masowych ziemi. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym występują różnorodne warunki ekofizjograficzne i geotechniczne (wydmy – wskazane do ochrony, skarpy, rowy) w tym zróżnicowane warunki gruntowo – wodne.

Szczegółowe sposoby zagospodarowania i zabudowy powyższych działek zgodnie z wyrysem i wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad " Zalewem ", który można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. 22 w godzinach pracy Urzędu. Powyższy plan jest również dostępny na stronie internetowej miasta Janowa Lubelskiego pod adresem:

https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=322&p1=szczegoly&p2=925411

Warunki wyłączenia gruntów z produkcji leśnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.)

Uzbrojenie:

Informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.

Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż, bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz innych przepisów szczególnych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 06.03.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski
– Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia  04.05.2018 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia jedynie do udziału w przetargu na działki wskazane na dowodzie wpłaty.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej
  – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).  

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 26, tel. /15/ 87 24 316 lub /15/ 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

 

Sporz. M.P.       Spr. J.Z.                 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www