czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski

Janów Lubelski 2018-03-15

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski.

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borownica przy ulicy Inwestorskiej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Drugi, oznaczonej jako działka nr 3168/1 o pow. 1,0125 ha (grunty orne R-IVa o pow. 0,4786 ha; R-IVb o pow. 0,5339 ha).
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski -Etap 1, uchwaloną Uchwałą Nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dn. 23 października 2015 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego z 2015, poz. 5496), nieruchomość
została ujęta w obszar przeznaczony pod tereny przemysłu i usług oznaczone na rysunku planu symbolem 3.7PU.

Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży wynosi - 241 000,00 zł.
Wadium wynosi - 48 000,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi - 2 410,00 zł.

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borownica przy ulicach Zakładowej i Inwestorskiej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Drugi, oznaczonej jako działka nr 3168/2 o pow. 1,0126ha (grunty orne R-IVa o pow. 1,0126 ha).
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski -Etap 1, uchwaloną Uchwałą Nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dn. 23 października 2015 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego z 2015, poz. 5496), nieruchomość została ujęta w obszar przeznaczony pod tereny przemysłu i usług oznaczone na rysunku planu symbolem 3.7PU oraz teren dróg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.5KDL (pow. 48 m2).

Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży wynosi - 241 000,00 zł.
Wadium wynosi - 48 000,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi - 2 410,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej Nr ZA1J/00063027/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim. W księdze wieczystej wpisana jest służebność przesyłu obciążająca działki 2317/9,  2317/14, 2317/15, 2317/19 i 2317/20, polegająca na prawie budowy linii kablowej średniego napięcia w pasie gruntu o szerokości 2m i złącza kablowego na działce nr 2317/15 oraz na prawie dokonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tj. niezbędnych napraw, przeglądów, remontów, modernizacji, przebudowy, rozbudowy w pasie gruntu o szerokości 2m i usuwania awarii tej linii i złącza oraz zlokalizowanych na działce nr 2317/15 linii kablowej i napowietrznej SN i słupa SN, a także na prawie dostępu (w tym przejazdu i przechodu) do wymienionych wyżej urządzeń celem wykonania powyższych prac.
Poza tym w księdze wieczystej wpisana jest służebność przesyłu (bezpłatna, na czas nieokreślony) obciążająca działki o nr ewid. 2317/20, 2317/22, 2317/34, 2317/39, 3170, 2317/25 w celu budowy linii kablowej średniego napięcia, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu o szer. 1m i długości odpowiednio w działce nr 2317/25 – 10 metrów, w działce nr 2317/39 – 105 metrów, w działce nr 3170 – 45 metrów, w działce nr 2317/34 – 92 metry, w działce nr 2317/22 – 10 metrów i w działce nr 2317/20 – 142 metry na trasie przebiegu kablowych linii średniego napięcia Janów –Modliborzyce i Janów – Budzyń oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN, wyznaczonej na mapie projektu budowy linii średniego napięcia, obejmującej prawo dojścia i dojazdu wraz z niezbędnym sprzętem do tej linii, jej modernizację, przebudowę i rozbudowę, przeprowadzenie konserwacji, remontów, usuwanie awarii, dokonywanie kontroli i przeglądów.

Nieruchomości znajdują się w terenie objętym Tarnobrzeską Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN (kompleks 5).Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

Tereny oznaczone symbolem 3.7PU przeznacza się na realizacje i utrzymanie przemysłu i usług;

 • Na terenach oznaczonych symbolem 3.7PU dopuszcza się:
  - realizacje i utrzymanie stacji paliw oraz infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: budowle związane technologicznie i technicznie z funkcją terenu, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, wiaty, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury,
  - modernizacje istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu;
 • Na terenach oznaczonych symbolem 3.7PU zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 • Na terenach oznaczonych symbolem 3.7PU ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nakaz realizacji zabudowy przemysłowej i usługowej w formie budynków wolnostojących, bądź zespołów zabudowy, dopuszcza się dachy płaskie oraz spadziste, dopuszcza się realizację ogrodzeń z wysokością odpowiednią do specyfikacji przeznaczenia terenu;
 • Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych – 3 000m2;
 • Minimalna intensywność zabudowy – 0, 1, maksymalna intensywność zabudowy – 0,7;
 • Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 4;
 • Maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu - 17m;
 • Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 25%.

Tereny oznaczone symbolem 3.5KDL przeznacza się na utrzymanie i realizację dróg publicznych klasy drogi lokalnej oraz poszerzeń dróg publicznych spoza obszaru planu.
Na terenach objętych zmianą planu zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń usług uciążliwych
i przemysłu służących realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych:

 1. rafinerii ropy naftowej (z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej), instalacje gazyfikacji i upłynniania węgla lub łupka bitumicznego o wydajności co najmniej 500 ton na dobę;
 2. elektrowni jądrowych i innych reaktorów jądrowych;
 3. instalacji związanych z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi;
 4. wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest;
 5. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych oraz miejsc retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;
 6. zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego substancje lub mieszaniny niebezpieczne, recyklingu zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny;
 7. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji;
 8. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A;
 9. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 10. podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych;
 11. chów lub hodowla zwierząt.

- Na terenie objętym zmianą planu zakazuje się realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z zakresu energetyki wiatrowej.

- W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.

- Dopuszcza się realizacje, poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych na terenach, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

- Wyznacza się strefy kontrolowane od gazociągu wysokiego ciśnienia, w odległości 15m od przebiegu istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. W granicach strefy kontrolowanej od gazociągu wysokiego ciśnienia:

 1.  zakazuje się lokalizowania zabudowy;
 2. zakazuje się sadzenia drzew i krzewów, których naturalna wysokość może przekraczać 3,0m;
 3. zakazuje się składowania materiałów;
 4. wszelkie prace budowlane należy wykonywać w uzgodnieniu z właściwym operatorem systemu przesyłowego, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych.

Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu obejmującego w/w działki (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, rozmieszczenia reklam i szydów oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) - zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw.
Wypis i wyrys ze zmiany planu można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim. Powyższy plan jest również dostępny na stronie internetowej miasta Janowa Lubelskiego pod adresem:
https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=319

Wszystkie ww. nieruchomości położone są w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406) oraz w pobliżu obszarów Natura 2000.
Zgodnie z rozporządzeniem Nr 60 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janów Lubelski oraz rozporządzeniem Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym ww. rozporządzenie, działki nr 3168/1, 3168/2, położone są na obszarach aglomeracji Janów Lubelski.
Teren na którym położone są wyżej wymienione nieruchomości jest zmeliorowany poprzez istniejącą sieć drenarską (melioracyjną). Przy projektowaniu inwestycji należy między innymi zwrócić uwagę na istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oraz istniejące warunki ekofizjograficzne (w tym sieci melioracyjne oraz warunki gruntowo -wodne).

Uzbrojenie: W pasie drogowym ulic Zakładowej i Inwestorskiej, bezpośrednio przy skrzyżowaniu których znajdują się zbywane nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna niskiego napięcia.  
Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.
Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż, bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz innych przepisów szczególnych.

Warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 20.02.2018 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.
Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia  19.04.2018 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia jedynie do udziału w przetargu na działki wskazane na dowodzie wpłaty.
Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.
Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).  
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni)
po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 26, tel. /15/ 87 24 316 lub /15/ 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.  

Burmistrz
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Sporz. M.P.     
Spr. J.Z.

Dokumenty do pobrania

application/pdf iconOgłoszenie(2.91 MB)
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www