poniedziałek, 26 sierpień 2019, Imieniny: Marii, Natalii, Sandry

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski - dz. nr 2317/50

Janów Lubelski 2019-02-07

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Borownica, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Drugi, oznaczonej jako działka nr 2317/50 o pow. 0,4088 ha (Bp – 0,0253 ha, Bi- 0,3835 ha). Nieruchomość posiada dojazd drogą asfaltową.

Na nieruchomości usytuowane są dwa budynki garażowe o powierzchniach zabudowy 110,4 m2 oraz 42,80 m2, myjnia samochodowa,  zasieki na złom oraz surowce wtórne. Nawierzchnia drogi oraz placu (pow. około 0,1400 ha) wykonana z asfaltu lanego.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski -Etap 1, uchwaloną Uchwałą Nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dn. 23 października 2015 r. (Dz. Urzędowy woj. lubelskiego z 2015, poz. 5496), nieruchomość została ujęta w obszar przeznaczony pod tereny gospodarowania odpadami do rekultywacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 3.2 PO.

Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży wynosi - 340 000,00 zł.
Wadium wynosi - 65 000,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi - 3 400,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej Nr ZA1J/00060047/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim,  IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Janowie Lubelskim.

W księdze wieczystej wpisana jest służebność przesyłu polegająca na prawie budowy linii kablowej średniego napięcia w pasie gruntu o szerokości 2 metry- zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku oraz na prawie dokonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tj. niezbędnych napraw, przeglądów, remontów, modernizacji, przebudowy, rozbudowy w pasie gruntu o szerokości 2 metry i usuwania awarii tej linii i złącza a także na prawie dostępu (w tym przejazdu i przechodu) do wymienionych wyżej urządzeń celem wykonania powyższych prac.

Tereny oznaczone symbolem 3.2PO, przeznacza się na realizacje i utrzymanie funkcji gospodarowania odpadami.
Na terenach oznaczonych symbolem 3.2PO dopuszcza się:

 • utrzymanie oraz rozbudowę istniejącego składowiska odpadów,
 • dopuszcza się realizację i utrzymanie obiektów, urządzeń związanych z funkcjonowaniem składowiska, w tym urządzenia do oczyszczania surowców wtórnych ze zbiórki selektywnej, linie do segregacji odpadów, urządzenia do konfekcjonowania surowców, instalacje do unieszkodliwiania odpadów organicznych (kompostownia), stanowiska demontażu odpadów wielkogabarytowych, pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych;
 • po zrekultywowaniu terenu dopuszcza się lokalizację paneli fotowoltaicznych,
 • po zrekultywowaniu terenu dopuszcza się realizację i utrzymanie przemysłu i usług,
 • realizację i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, wiaty, dojścia, dojazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury;
 • modernizację istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu;

Modernizacja - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych polegających na trwałym ulepszeniu, unowocześnieniu, zwiększeniu użyteczności lub podniesieniu standardu, istniejącego obiektu budowlanego, modernizacją może być:

 • remont, przebudowa obiektu budowlanego przy zachowaniu zgodności modernizacji z dotychczasowymi parametrami zabudowy takimi jak: wysokość budynku, wysokość elewacji budynku;
 • nadbudowa i rozbudowa o ile nie zostaną przekroczone ustalone w planie parametry jak dla nowej zabudowy;
 • zmiana sposobu użytkowania - przy zachowaniu zgodności i przeznaczenia terenu w planie.

Na terenach oznaczonych symbolem 3.2 PO zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem.
Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych – 35 000m2.
 

Na terenach oznaczonych symbolem 3.2PO, ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. nakaz realizacji budynków, wyłącznie związanych z przeznaczeniem terenu, w formie budynków wolnostojących, bądź zespołów zabudowy;
 2. dopuszcza się dachy płaskie oraz spadziste;
 3. dopuszcza się realizacje ogrodzeń, z wysokością odpowiednią do specyfikacji przeznaczenia terenu.

Na terenach oznaczonych symbolem 3.2PO ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

 1. minimalna intensywność zabudowy – 0,1;
 2. maksymalna intensywność zabudowy – 0,3;
 3. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 1;
 4. maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu –6m;
 5. minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 15%.

Na terenach objętych zmianą planu zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń usług uciążliwych i przemysłu służących realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych:

 1. rafinerii ropy naftowej (z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej), instalacje gazyfikacji i upłynniania węgla lub łupka bitumicznego o wydajności co najmniej 500 ton na dobę;
 2. elektrowni jądrowych i innych reaktorów jądrowych;
 3. instalacji związanych z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi;
 4. wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest;
 5. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych oraz miejsc retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;
 6. zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego substancje lub mieszaniny niebezpieczne, recyklingu zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny;
 7. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji;
 8. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A;
 9. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 10. podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych;
 11. chów lub hodowla zwierząt.

Na terenie objętym zmianą planu zakazuje się realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z zakresu energetyki
wiatrowej.

W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.
Dopuszcza się realizacje celów publicznych na terenach niewymienionych w dziale II rozdział I § 6  ustępie 1 uchwały jw, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych planu dla terenów.

Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi   i oznaczone symbolami: od 3.1KDL do 3.8KDL, od 5.1KDL do 5.7KDL, 6.1KDL, 12.1KDL, 2.1KDD, 2.2KDD, od 3.1KDD do 3.12KDD, 10.1KDD, 12.1KDD, 12.2KDD wraz z terenami dróg publicznych, pozostającymi poza granicami obszaru planu, przylegającymi do terenów, o których mowa powyżej. Dopuszcza się realizacje, poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych na terenach, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi. Dopuszcza się inną powierzchnię nowo wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu obejmującego ww. działkę (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) - zgodnie z ustaleniami planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. Wypis i wyrys z planu i zmiany planu, można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22.
Powyższy plan jest również dostępny na stronie internetowej miasta Janowa Lubelskiego pod adresem:  http://janowlubelski.maps.arcgis.com/home/index.html w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Planowanie przestrzenne", lub na stronie internetowej Dziennika Urzędowego województwa lubelskiego.

Powyższa działka położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406), oraz w odległości ok. 1 km od granic obszarów Natura 2000.
Przy projektowaniu inwestycji należy między innymi zwrócić uwagę na istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oraz istniejące warunki ekofizjograficzne (w tym sieci melioracyjne - drenarskie oraz warunki gruntowo -wodne).

Na nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna, tj. wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja deszczowa, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna.
Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.
Teren na którym położona jest wyżej wymieniona działka jest zmeliorowany przez istniejącą sieć drenarską (melioracyjną).
Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż, bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz innych przepisów szczególnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 60 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janów Lubelski oraz rozporządzeniem Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2008 r.  zmieniającym ww. rozporządzenie, nieruchomość położona jest na obszarach aglomeracji Janów Lubelski.
Na obszarze całego miasta i gminy Janów Lubelski nie ma wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz nie występuje Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 27.06.2018 r.
Pierwszy przetarg ustny odbył się 11.10.2018 r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.
Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia  15.03.2019 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia jedynie do udziału w przetargu na działki wskazane na dowodzie wpłaty.
Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.
Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).  
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 26, tel. /15/ 87 24 316, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www