czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

 

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Janów Lubelski na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)


zaprasza do przetargu w celu:

 

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu: nr 2317/14 o pow. 3,0776 ha i 2317/15 o pow. 3,1128 ha (KW Nr ZA1J/00063027/7), położonych w miejscowości Janów Lubelski.

 

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży łącznie i w całości.

2. Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu jest Gmina Janów Lubelski. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Janów Lubelski. Księgę wieczystą nr KW Nr ZA1J/00063027/7, w której wpisana jest służebność przesyłu obciążająca działki 2317/14, 2317/15, 2317/9 i 2317/20 dla nieruchomości, prowadzi Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów Lubelski uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim nr XIV/88/15 z dnia 23.10.2015 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30.12.2015 r., poz. 909) działki nr 2317/14 i 2317/15 położone są na terenie obiektów przemysłowych i usługowych (3.6 PU), działka nr 2317/15 częściowo położona jest na terenie ciągu pieszo-jezdnego(3.1 KDP).

4. Przedsięwzięcie realizowane przez przedsiębiorcę, będące przedmiotem przetargu musi posiadać cechy innowacyjności procesowej lub produktowej, potwierdzone stosownym zaświadczeniem (opinią jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 ust. 9 Ustawy z dnia 8.10.2004 r. O zasadach finansowania nauki - Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 615).

5. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/JL/2016" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

6. Cena wywoławcza nieruchomości udostępnionej w przetargu nr 1/JL/2016 o nr 2317/14 i 2317/15 łącznie wynosi 1 305 000,00 zł netto, plus 23% VAT. Minimalne postąpienie wynosi: 13 050,00 zł.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/JL/2016” oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy  w Janowie Lubelskim – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim Nr: 95  9410  0000  2001  1019  9010  0002, z zaznaczeniem „Wadium do przetargu nr 1/JL/2016”. Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Janów Lubelski do dnia 24 sierpnia 2016 r. włącznie. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

 Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Ustala się wadium do przetargu na zbycie działek o nr 2317/14 i nr 2317/15 – łączna kwota wadium wynosi 256 000,00 zł.

9. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. z 2015, poz. 2065).

11. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 1/JL/2016”, należy składać w terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

13. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Burmistrza Janowa Lubelskiego wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

14. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490),

15. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

17. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 282). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie dostępne jest na stronach internetowych: www.tsse.arp.pl i www.bip.arp.pl oraz www.janowlubelski.pl. i www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

The content of the announcement is available in English on www.tsse.arp.pl/en

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www