Pogoda w Janowie

sobota, 20 październik 2018, Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

Obwieszczenie Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 33/2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Janów Lubelski, dn. 2016-10-28

 

Symbol: PG.6733.7.2016.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  33/2016

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2016-10-28 na wniosek Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Tomasza Kowalskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki ewid. nr: 3427/5, 1734/2 (ul. Świerdzowa), 2012/1, 2013/8, 1987/1, 1987/2, położone w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty) oraz działki nr 2120/4, 2120/6, położone w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Trzeci), jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV, oraz sieci średniego napięcia 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej. Zgodnie z wnioskiem inwestora stacja transformatorowa planowana jest na działce nr 2120/4.

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza  

 

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2016-10-28  K.Z.                                 Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
                                                                                   tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2016-10-28  A.M.                                  e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www