czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski

Janów Lubelski 2016-08-18

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski.

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Borownicy, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Drugi, stanowiącej działkę nr 2138/2 o pow. 0,7656 ha.        

            Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej

            do sprzedaży wynosi                                                 - 125 000,00 zł.

            Wadium wynosi                                                        -   25 000,00 zł.

            Minimalne postąpienie wynosi                                 -     1 250,00 zł.

 

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Borownicy, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Drugi, stanowiącej działkę nr 2139/2 o pow. 0,9261 ha.

           Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej

            do sprzedaży wynosi                                                 - 150 000,00 zł.

            Wadium wynosi                                                        -   29 000,00 zł.

            Minimalne postąpienie wynosi                                 -    1 500,00 zł.

 

            Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Działki ujawnione są w księdze wieczystej Nr ZA1J/00063027/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

W księdze wieczystej wpisana jest:

- służebność przesyłu na prawie budowy linii kablowej średniego napięcia w pasie gruntu o szer. 2m i złącza kablowego na działce nr 2317/15 – zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku oraz na prawie dokonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tj. niezbędnych napraw, przeglądów, remontów, modernizacji, przebudowy, rozbudowy w pasie gruntu o szer. 2m i usuwania awarii tej linii i złącza oraz zlokalizowanych na działce nr 2317/15 linii kablowej i napowietrznej SN i słupa SN, a także na prawie dostępu (w tym przejazdu i przechodu) do wymienionych wyżej urządzeń celem wykonania powyższych prac,

- bezpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu w celu budowy linii kablowej średniego napięcia, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu o szer. 1m i długości odpowiednio w działce nr 2317/25 - 10m, w działce nr 2317/39 - 105m, w działce nr 3170 - 45m, w działce nr 2317/34 - 92m, w działce nr 2317/22 - 10m i w działce nr 2317/20 – 142m na trasie przebiegu linii kablowych średniego napięcia Janów - Modliborzyce i Janów - Budzyń oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN, wyznaczonej na mapie projektu budowy linii średniego napięcia, obejmującej prawo dojścia i dojazdu wraz z niezbędnym sprzętem do tej linii, jej modernizację, przebudowę i rozbudowę, przeprowadzenie konserwacji, remontów, usuwanie awarii, dokonywanie kontroli i przeglądów.

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski - etap 1, uchwaloną Uchwałą Nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 23 października 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z dnia 30.12.2015 r., poz. 5496, działki nr 2138/2, 2139/2, położone są w terenach przeznaczonych pod tereny przemysłu i usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem 3.4 PU.

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy terenów przemysłu i usług, oznaczonych symbolem 3.4PU:

Tereny oznaczone symbolami 3.4PU przeznacza się na realizacje i utrzymanie przemysłu i usług;

Na terenach oznaczonych symbolami 3.4PU dopuszcza się:

 • realizacje i utrzymanie stacji paliw oraz infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: budowle związane technologicznie i technicznie z funkcją terenu, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, wiaty, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury,
 • modernizacje istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu;

Na terenach oznaczonych symbolami 3.4PU zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych – 3 000m2.

Minimalna intensywność zabudowy – 0,1,  maksymalna intensywność zabudowy – 0,7

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 25%.

Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zmiany planu między innymi:

Na terenach objętych zmianą planu zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń usług uciążliwych i przemysłu służących realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych:

 1. rafinerii ropy naftowej (z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej), instalacje gazyfikacji i upłynniania węgla lub łupka bitumicznego o wydajności co najmniej 500 ton na dobę;
 2. elektrowni jądrowych i innych reaktorów jądrowych;
 3. instalacji związanych z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi;
 4. wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest;
 5. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych oraz miejsc retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;
 6. zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego substancje lub mieszaniny niebezpieczne, recyklingu zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny;
 7. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji;
 8. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A;
 9. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 10. podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych;
 11. chów lub hodowla zwierząt.

Usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć obiekty budowlane lub lokale niemieszkalne wbudowane w obiekty, służące prowadzeniu działalności, mających na celu zaspokajanie potrzeb ludności, zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz związane z działalnością szkodliwą dla zdrowia ludzi, środowiska, które nie spełniają wymogów sanitarnych i standardów emisyjnych, określonych w przepisach odrębnych lub których uciążliwość wykracza poza teren działki budowlanej oraz z zakresu dystrybucji gazu, paliw płynnych, stałych oraz substancji niebezpiecznych, za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej;.

Na terenie objętym zmianą planu zakazuje się realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z zakresu energetyki wiatrowej.

W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.

Dopuszcza się realizacje, poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych na terenach, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

Dopuszcza się realizacje celów publicznych na terenach niewymienionych w dziale II rozdział I § 6 ustępie 1 uchwały jw., na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych planu dla terenów.

Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu obejmującego ww. działki (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, lokalizacji reklam oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) - zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw..

Wypis i wyrys ze zmiany planu, można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22.
Powyższy plan, dostępny jest również na stronie internetowej - link

http://janowlubelski.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=141ada80358f422ea56788f8f838c880

Wyżej wymienione nieruchomości położone są w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406) oraz w pobliżu obszarów Natura 2000.

Teren na której położone są wyżej wymienione nieruchomości jest zmeliorowany przez istniejącą sieć drenarską (melioracyjną). Przy projektowaniu inwestycji należy między innymi zwrócić uwagę na istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oraz istniejące warunki ekofizjograficzne (w tym sieci melioracyjne - drenarskie oraz warunki gruntowo -wodne).

Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. Budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, wyłącznie po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (art. 29 oraz 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Ponadto w myśl zapisów art. 3 pkt. 17, art. 35 ust. 1 pkt. 1, art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, sprawdzanie między innymi zgodności zagospodarowania terenu(w tym projektu budowlanego) z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, należy do organów administracji architektoniczno-budowlanej wymienionych w tej ustawie. 

Nieruchomości są przedmiotem dzierżawy do dnia 14.01.2017 r.

Uzbrojenie: Zgodnie z ustaleniami planu. Informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.

Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż, bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz inne przepisy szczególne.

Warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 10.08.2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/. Nieruchomości będą licytowane w kolejności podanej w ogłoszeniu.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia 21 września 2016 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia jedynie do udziału w przetargu na działki wskazane na dowodzie wpłaty.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1061). 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /15/ 87 24 316 lub /15/ 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.              

 

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 

tel. 15/8724-316 e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl


PG.6840.9.2016.AM3

Sporz. I.W.                                          

Spr. E.M.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www