czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Janowie Lubelskim w kompleksie rekreacyjno - wypoczynkowym „nad zalewem” w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM Natury

Janów Lubelski 2016-10-25

 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Janowie Lubelskim w kompleksie rekreacyjno - wypoczynkowym „nad zalewem” w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM Natury, przyległej do terenów leśnych „Lasy Janowskie”.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Trzeci o powierzchni ogólnej 0,3259 ha, składająca się z działek nr 2129/23 (o pow. 0,1361 ha w tym: Ls-0,0039 ha, Bz-0,1322 ha), 2129/22 (o pow. 0,1547 ha w tym: Bz-0,1547 ha), 2129/21 (o pow. 0,0351 ha w tym: Ls-0,0244 ha, Bz-0,0107 ha). Nieruchomość porośnięta jest drzewostanem leśnym ze zróżnicowaną konfiguracją terenu. Przez nieruchomość przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej (urządzenia wodociągowe czynne okresowo). Działki nr 2129/21, 2129/22, 2129/23, stanowią jedną nieruchomość z dojazdem od planowanej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD-5. Część nieruchomości położona jest na skarpie. Na działkach nr 2129/22 i 2129/21 znajduje się ogrodzenie nie stanowiące własności Gminy Janów Lubelski.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi          – 113 748,00 zł,

Wadium wynosi                                                          –   22 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                               –     1 140,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Janów Lubelski i ujawniona jest w księdze wieczystej Nr ZA1J/00042934/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W księdze wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu, pasem gruntu szerokości pięciu metrów po działce nr 2129/27, biegnącym przy granicy z działkami nr 2129/29, 2129/30, 2129/31.

Nieruchomość składająca się z działek nr 2129/23, 2129/22, 2129/21, położona w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno - rekreacyjnych nad "Zalewem" w Janowie Lubelskim, uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/164/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 listopada 2012 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z 31 grudnia 2012 r., poz. 4560.

Zgodnie z rysunkiem planu jw. nieruchomość składająca się z ww. działek, położona jest w terenach przeznaczonych pod:

 • tereny zabudowy pensjonatowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UTP-3 (działka nr 2129/23 o powierzchni 0,1361 ha),
 • tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U-3 (działka nr 2129/22 o powierzchni  0,1547 ha),
 • tereny ekstensywnych usług turystyki i wypoczynku, oznaczone na rysunku planu symbolem UTE-1 (działka nr 2129/21 o powierzchni 0,0351 ha).

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy terenów:

 • Tereny oznaczone symbolem UTP-3 przeznacza się na realizacje i utrzymanie zabudowy pensjonatowej.

Na terenach oznaczonych symbolem UTP-3 między innymi dopuszcza się:

 • realizacje innych usług turystyki i usług nieuciążliwych w wydzielonych częściach budynku;
 • realizacje i utrzymanie infrastruktury takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury;
 • modernizacje istniejących obiektów budowlanych w dniu uchwalenia planu oraz obiektów budowlanych, dla których wydano ostateczne pozwolenie na budowę przed uchwaleniem planu.

Na terenach oznaczonych symbolem UTP-3 między innymi zakazuje się:

 1. tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystania terenów do celów służących gospodarce leśnej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem,
 2. lokalizowania obiektów usług uciążliwych,
 3. lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne, stałe oraz inne substancje niebezpieczne,
 4. realizacji zabudowy o funkcji mieszkaniowej,
 5. składowania odpadów.

Na terenach UTP-3 ustala się między innymi :

 • realizacja budynków w formie wolnostojących pensjonatów w rozumieniu przepisów odrębnych związanych z usługami turystycznymi, lub budynków o charakterze pensjonatowym;
 • dopuszcza się realizacje kempingu oraz pól namiotowych, do czasu realizacji budynków,
 • nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu na wszystkich powierzchniach pozostawionych jako biologicznie czynne za wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wynikających z budowy i utrzymania infrastruktury technicznej;
 • usługi nie będące niezbędnymi częściami pensjonatu mogą być realizowane wyłącznie w formie lokali użytkowych wbudowanych w budynek pensjonatowy, bądź budynku o charakterze pensjonatowym, pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia w jednym budynku pensjonatowym bądź budynku o charakterze pensjonatowym, nie przekroczy 30% powierzchni całkowitej budynku.

Maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub zespołu budynków bezpośrednio połączonych ze sobą - 350m2;

Minimalna intensywność zabudowy – 0,075,  maksymalna intensywność zabudowy – 0,3;

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 50%.

 

 • Tereny oznaczone symbolem U-3 przeznacza się na realizacje i utrzymanie zabudowy  usług nieuciążliwych, w tym handlu i gastronomii.

Na terenach oznaczonych symbolem U-3 między innymi dopuszcza się:

 • realizacje i utrzymanie infrastruktury takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury
 • modernizacje istniejących obiektów budowlanych w dniu uchwalenia planu oraz obiektów budowlanych, dla których wydano ostateczne pozwolenie na budowę przed uchwaleniem planu.

Na terenach oznaczonych symbolem U-3 między innymi zakazuje się:

 1. tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystania terenów  w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem,
 2. lokalizowania obiektów usług uciążliwych,
 3. lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne, stałe oraz inne substancje niebezpieczne,
 4. składowania odpadów;

Na terenach U-3 nakazuje się między innymi:

 • zachowanie istniejącego drzewostanu na wszystkich powierzchniach pozostawionych jako biologicznie czynne za wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wynikających z budowy i utrzymania infrastruktury technicznej;
 • dopuszcza się realizację budynków usługowych wyłącznie w formie budynków wolnostojących;
 • zakazuje się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub garażowych, funkcje takie mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynki związane z przeznaczeniem terenu;

Minimalna intensywność zabudowy – 0,08, maksymalna intensywność zabudowy – 0,3;

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30%.

 • Tereny oznaczone symbolem UTE-1 przeznacza się na realizacje i utrzymanie zabudowy ekstensywnych form usług turystyki i wypoczynku.

Na terenach oznaczonych symbolem UTE-1 między innymi dopuszcza się:

 • realizacje i utrzymanie infrastruktury takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia, boiska rekreacyjno- sportowe oraz obiekty małej architektury, w tym place zabaw oraz altany;
 • modernizacje istniejących obiektów budowlanych w dniu uchwalenia planu oraz obiektów budowlanych, dla których wydano ostateczne pozwolenie na budowę przed uchwaleniem planu;

Na terenach oznaczonych symbolem UTE-1 między innymi zakazuje się:

 1. tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystania terenów do produkcji rolnej, gospodarstw ogrodniczych, lub do celów służących gospodarce leśnej oraz zagospodarowania w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem,
 2. lokalizowania obiektów usług uciążliwych,
 3. realizacji zabudowy o funkcji mieszkaniowej,
 4. lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne, stałe oraz inne substancje niebezpieczne,
 5. składowania odpadów;

Zakazuje się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub garażowych, funkcje takie mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynki związane z przeznaczeniem terenu;

Na terenach UTE-1 nakazuje się między innymi:

 • zachowanie istniejącego drzewostanu na wszystkich powierzchniach pozostawionych jako biologicznie czynne za wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wynikających z budowy i utrzymania infrastruktury technicznej;
 • zagospodarowanie, w formie harmonijnego zespołu zabudowy, na wysokim poziomie rozwiązań przestrzennych i architektonicznych.

Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zmiany planu między innymi:

Na terenach oznaczonych między innymi symbolami U-3, UTP-3 w przypadku realizacji nowych obiektów budowlanych oraz modernizacji i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić możliwość występowania złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych oraz ruchów masowych ziemi.

Zagospodarowanie wszystkich terenów w granicach obszaru planu, powinno mieć takie parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, aby możliwe było utworzenie na nich strefy ochrony uzdrowiskowej „C”, zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku jej utworzenia.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami ustala się zasadę ograniczania uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o natężeniu  ponadnormatywnym, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń.

W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.

Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: KDZ-1, KDZ-2, KDL-1, od KDD-1 do KDD-6.

Dopuszcza się realizację, poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych na poszczególnych terenach funkcjonalnych zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

Dojazd do nieruchomości obejmującej działki nr 2129/21, 2129/22, 2129/23 od strony drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD-5.

Pozostałe warunki, sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, lokalizacji reklam oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) zawarte są w ustaleniach:

- ogólnych i przepisów ogólnych (DZIAŁ I i II) dotyczących:

* przeznaczenia terenów,  

* zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

* zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,

* zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

* zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,

* zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej,

* zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz określenia minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych,

- szczegółowych przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy terenu wg symboli oznaczonych na rysunku planu, cytowanego wyżej planu zagospodarowania przestrzennego.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno - rekreacyjnych nad "Zalewem" w Janowie Lubelskim, można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22w godzinach pracy Urzędu.

Powyższy plan, dostępny jest również na stronie internetowej – link: http://janowlubelski.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=141ada80358f422ea56788f8f838c880

Powyższa nieruchomość położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” w pobliżu obszarów Natura 2000 - obszary ptasie o kodzie PLB060005, na obszarze węzłowym Lasy Janowskie (o symbolu 34 M) o znaczeniu międzynarodowym, stanowiącym segment Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL.

W przypadku realizacji nowych obiektów budowlanych należy uwzględnić możliwość występowania złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych oraz ruchów masowych ziemi.

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym na powyższej nieruchomości występują różnorodne złożone warunki ekofizjograficzne i geotechniczne (wydmy, skarpy), w tym zróżnicowane warunki gruntowo-wodne.

Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić ewentualne kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną oraz istniejące warunki ekofizjograficzne. Kolidujące instalacje i urządzenia techniczne należy przebudować w uzgodnieniu z ich zarządcami. Zabrania się ich likwidacji do czasu przebudowania i uruchomienia nowych odcinków.

W myśl zapisów art. 3 pkt. 17, art. 35 ust. 1 pkt. 1, art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 7 lipca 1994 r.  prawo budowlane, sprawdzanie między innymi zgodności zagospodarowania terenu (w tym projektu budowlanego) z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, należy do organów administracji architektoniczno-budowlanej wymienionych w tej ustawie. 

Uzbrojenie: Zgodnie z ustaleniami w/w planu. Informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.

Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Warunki wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 18.07.2016 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbył się w dniu 11 października 2016 r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 900 w sali Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 13, parter/. Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia 28 listopada 2016 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numery działek. Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku, gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy uczestnik jest osobą prawną.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium. 

 

 

 


Sporz. Iwona Wojtan

Spr.

Tel. 15/8724-316

gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www