czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 2317/37i 2317/39 o pow. ogólnej 1,0820 ha stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski

Janów Lubelski 2016-08-16

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 2317/37i 2317/39 o pow. ogólnej 1,0820 ha stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski.
Działki ujawnione są w księdze wieczystej Nr ZA1J/00063027/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

W księdze wieczystej wpisana jest:

- służebność przesyłu na prawie budowy linii kablowej średniego napięcia w pasie gruntu o szer. 2m i złącza kablowego na działce nr 2317/15 – zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku oraz na prawie dokonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tj. niezbędnych napraw, przeglądów, remontów, modernizacji, przebudowy, rozbudowy w pasie gruntu o szer. 2m i usuwania awarii tej linii i złącza oraz zlokalizowanych na działce nr 2317/15 linii kablowej i napowietrznej SN i słupa SN, a także na prawie dostępu (w tym przejazdu i przechodu) do wymienionych wyżej urządzeń celem wykonania powyższych prac,

- bezpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu w celu budowy linii kablowej średniego napięcia, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu o szer. 1m i długości odpowiednio w działce nr 2317/25 - 10m, w działce nr 2317/39 - 105m, w działce nr 3170 - 45m, w działce nr 2317/34 - 92m, w działce nr 2317/22 - 10m i w działce nr 2317/20 – 142m na trasie przebiegu linii kablowych średniego napięcia Janów - Modliborzyce i Janów - Budzyń oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN, wyznaczonej na mapie projektu budowy linii średniego napięcia, obejmującej prawo dojścia i dojazdu wraz z niezbędnym sprzętem do tej linii, jej modernizację, przebudowę i rozbudowę, przeprowadzenie konserwacji, remontów, usuwanie awarii, dokonywanie kontroli i przeglądów. 

Nieruchomość znajduje się w terenie objętym programem „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski”. (Jeżeli nabywca w planowanej inwestycji nie zastosuje innowacyjności opisanej w złożonym do przetargu oświadczeniu i opinii o innowacyjności, a powstaną w skutek tego roszczenia z instytucji udzielającej dofinansowania w ramach „Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej” w stosunku do Gminy, nabywca zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z tych roszczeń, które obciążałyby Gminę. W przypadku zbycia przez nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu lub jej części, powyższe obciążenia stosuje sie do nowego nabywcy nieruchomości.)

Działka nr 2317/37 znajduje się w terenie objętym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK WISŁOSAN.

Nieruchomość składająca się z działek nr 2317/37 i 2317/39 jest przedmiotem dzierżawy do dnia 14.01.2017 r.

Nieruchomość składająca się z działek nr 2317/37, 2317/39 położona w miejscowości Borownica (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Drugi), objęta jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski - etap 1, uchwaloną Uchwałą Nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 23 października 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z dnia 30.12.2015 r., poz. 5496.

Zgodnie z powyższą zmianą miejscowego planu Gminy:

 • nieruchomość składająca się z działek nr 2317/37, 2317/39, położona jest w terenach przeznaczonych pod:
 • tereny przemysłu i usług oznaczonych na rysunku planu symbolem 3.6 PU,
 • tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone na rysunku planu
  symbolem 3.4KDL (północno-wschodnia część działki nr 2317/39),
 • tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu
  symbolem 3.3KDD (południowo-wschodnia część działki nr 2317/37).

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy terenów przemysłu i usług, oznaczonych symbolem 3.6 PU:

 • Tereny oznaczone symbolem 3.6 PU, przeznacza się na realizacje i utrzymanie przemysłu i usług;
 • Na terenach oznaczonych symbolem 3.6 PU, dopuszcza się:
 • realizacje i utrzymanie stacji paliw oraz infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: budowle związane technologicznie i technicznie z funkcją terenu, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, wiaty, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury,
 • modernizacje istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu;
 • Na terenach oznaczonych symbolem 3.6PU, zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 • Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych – 3 000m2.
 • Minimalna intensywność zabudowy – 0,1, maksymalna intensywność zabudowy – 0,7
 • Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 25%.

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi przeznaczenia i zagospodarowania terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami  3.4KDL, 3.3KDD:

 • Tereny oznaczone symbolem 3.4KDL, przeznacza się na utrzymanie i realizacje dróg publicznych klasy drogi lokalnej oraz poszerzeń dróg publicznych spoza obszaru planu.
 • Tereny oznaczone symbolem 3.3KDD przeznacza się na utrzymanie i realizacje dróg publicznych klasy drogi dojazdowej oraz poszerzeń dróg publicznych spoza obszaru planu.
 • Na terenach oznaczonych symbolami  3.4KDL, 3.3KDD:
 1. zakazuje się realizacji obiektów budowlanych i urządzeń, niezwiązanych z przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem:
 1. infrastruktury technicznej;
 2. urządzeń melioracji wodnej oraz urządzeń przeciwpowodziowych;
 3. reklam;
 4. obiektów małej architektury.
 1. dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów i realizacje nowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
 2. w zagospodarowaniu terenów, przez które przebiega ciąg pieszo-rowerowy oznaczony na rysunku planu, należy przewidzieć miejsce pod jego realizację; symbol na rysunku planu wskazuje połączenia komunikacyjne pomiędzy terenami, ale nie jest ustaleniem przebiegu ciągu;
 3. dopuszcza się utrzymanie lub lokalizacje ścieżek rowerowych lub pasa dla rowerów wydzielonego na jezdni również na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu ciągu pieszo-rowerowego.
 • Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, ze zmianami tej szerokości zgodnie z rysunkiem planu:
 • 12m – na terenach oznaczonych symbolem 3.4KDL,
 • 10m – na terenach oznaczonych symbolem 3.3KDD.

Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zmiany planu między innymi:

 • Na terenach objętych zmianą planu zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń usług uciążliwych i przemysłu służących realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych:
 1. rafinerii ropy naftowej (z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej), instalacje gazyfikacji i upłynniania węgla lub łupka bitumicznego o wydajności co najmniej 500 ton na dobę;
 2. elektrowni jądrowych i innych reaktorów jądrowych;
 3. instalacji związanych z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi;
 4. wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest;
 5. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych oraz miejsc retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;
 6. zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego substancje lub mieszaniny niebezpieczne, recyklingu zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny;
 7. instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji;
 8. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A;
 9. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 10. podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych;
 11. chów lub hodowla zwierząt.
 • Na terenie objętym zmianą planu zakazuje się realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z zakresu energetyki wiatrowej.
 • W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.
 • Dopuszcza się realizacje, poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych na terenach, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
 • Dopuszcza się realizacje celów publicznych na terenach niewymienionych w dziale II rozdział I § 6 ustępie 1 uchwały jw., na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych planu dla terenów.
 • Wyznacza sie strefy kontrolowane od gazociągu wysokiego ciśnienia, w odległości 15m od przebiegu istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. W granicach strefy kontrolowanej od gazociągu wysokiego ciśnienia:
 1. zakazuje się lokalizowania zabudowy;
 2. zakazuje się sadzenia drzew i krzewów, których naturalna wysokość może przekraczać 3,0m;
 3. zakazuje się składowania odpadów;
 4. wszelkie prace budowlane należy wykonywać w uzgodnieniu z właściwym operatorem systemu przesyłowego, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych.


Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu obejmującego ww. działki (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy,
w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, lokalizacji reklam oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) - zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. 

Wypis i wyrys ze zmiany m.p.z.p. gminy można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22.

Nieruchomość położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406) oraz w pobliżu obszarów Natura 2000.

Teren na którym położone są wyżej wymienione nieruchomości jest zmeliorowany przez istniejącą sieć drenarską ( melioracyjną). Przy projektowaniu inwestycji należy między innymi zwrócić uwagę na istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oraz istniejące warunki ekofizjograficzne (w tym sieci melioracyjne oraz warunki gruntowo -wodne).

Przez sąsiednią działkę ewid. nr 2317/19 stanowiącą drogę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia Zaklików – Biłgoraj. Wyklucza się z zagospodarowania na funkcje usługowo-produkcyjne teren o szerokości 15 m od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200.

Uzbrojenie: Zgodnie z ustaleniami planu. Informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.

Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż, bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz inne przepisy szczególne.

Warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.).

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 31.03.2016 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki wymienionej w ogłoszeniu odbył się w dniu 12 maja 2016 r.

Ustala się następujące warunki oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

 1. Zagospodarowanie i realizacja inwestycji na przedmiotowej działce, musi być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski oraz warunkami przetargu.
 2. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego następuje na lat 40.
 3. Nabywca prawa użytkowania wieczystego działki zobowiązany jest do jej zabudowy na następujących warunkach:

a) termin rozpoczęcia budowy ustala się do 3 lat od daty zawarcia aktu notarialnego,

b) termin zakończenia budowy ustala się do 3 lat od daty jej rozpoczęcia,

c) za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za jej zakończenie oddanie budynków do użytkowania.

 1. Sprzedaż nieruchomości na własność jej użytkownikowi wieczystemu, może nastąpić dopiero po zakończeniu budowy.
 2. Ustala się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości:

a) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny uzyskanej w wyniku przetargu - płatna najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego,

b) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3% ceny uzyskanej w wyniku przetargu - płatna najpóźniej do 31 marca każdego roku.

 1. W przypadku nie dotrzymania warunków zagospodarowania i terminu płatności określonych powyżej, Gminie przysługuje prawo rozwiązania umowy o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste przed upływem określonego w niej terminu, bez odszkodowania na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

Cena wywoławcza działki nr 2317/37 objętej Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN wynosi 184 820,00 zł, natomiast cena wywoławcza działki nr 2317/39 nie będącej w strefie wynosi 43 280,00 zł.

     Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej

     do oddania w użytkowanie wieczyste wynosi                 - 228 100,00 zł.

     Wadium wynosi                                                               -   45 000,00 zł.

     Minimalne postąpienie wynosi                                         -     2 290,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2016 r. o godz. 1000 w sali Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 13, parter/.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski
– Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia  19.09.2016 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numery ewidencyjne nieruchomości, której dotyczy wpłacone wadium.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,
 5. załączyć opinię instytucji naukowej lub badawczej o zastosowaniu innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej. Zalecane źródła definicji „Innowacyjności”;
 • podręcznik Oslo „Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacyjności (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu.
 • Publikacja pt.. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć – wdana przez PARP w 2008 r.
 • Portal innowacji adres www.pi.gov.pl
 • ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 z późn. zm.),
 1. załączyć pisemne oświadczenie o zastosowaniu innowacyjności wraz z jej opisem.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-6) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowiącej 25 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu i powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1061). 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /15/ 87 24 316 lub /15/ 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

 

Z up. BURMISTRZA 
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń  
Z-ca Burmistrza   

tel. 15/8724-316 e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl


PG.6840.3.2016.IW4

Sporz. I.W.                              

Spr. E.M.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www