Pogoda w Janowie

czwartek, 15 listopad 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Gmina Janów Lubelski ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski

Janów Lubelski 2014-03-27

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Janów Lubelski ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Janów Lubelski.

  1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Targowej, obręb ewidencyjny Janów  Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 907/6 o pow. 0,1279 ha. Dla powyższej nieruchomości, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Janowie Lubelskim, księga wieczysta Nr ZA1J/00054657/6 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Działka znajduje się w  terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zostały określone w wydanej przez Burmistrza Janowa Lubelskiego na rzecz Gminy Janów Lubelski ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 23.11.2012 r., Nr   PG.I.7331-49-2/10 obejmujące budowę w układzie zbliźniaczonym bezpośrednio przy granicy wschodniej działki, budynku usługowo-handlowego z funkcją mieszkalną. Przez działkę przebiega kabel ziemny niskiego napięcia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi          – 89 000,00 zł

Wadium wynosi                                                         – 17 800,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                              –      890,00 zł.

 

  1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Targowej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 907/7 o pow. 0,2066 ha. Dla powyższej nieruchomości, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Janowie Lubelskim, księga wieczysta Nr ZA1J/00054657/6 (wolna od obciążeń i zobowiązań). Działka znajduje się w  terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zostały określone w wydanej przez Burmistrza Janowa Lubelskiego na rzecz Gminy Janów Lubelski ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia 23.11.2012 r., Nr  PG.I.7331-49-3/10 obejmującej budowę w układzie wolnostojącym budynku usługowo-handlowego z funkcją mieszkalną. Na działce znajduje się:

- słup i przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia,

- słup oświetleniowy i przebiega kabel ziemny niskiego napięcia,

- kanalizacja deszczowa,

- gazociąg średniego ciśnienia.

Gmina Janów Lubelski udzieliła zgody dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na budowę linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową dla potrzeb  zasilania Janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Borownica”. Nabywca działki przejmuje zobowiązania względem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów dotyczące  budowy linii SN i kanalizacja światłowodowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi         – 143 000,00 zł,

Wadium wynosi                                                         –   28 600,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                              –     1 430,00 zł.

 

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży z  nabywcą.

Działki nr 907/6 i 907/7 znajdują się w obszarze zabudowy usługowej w dnie doliny rzeki Biała, posiadają złożone (niekorzystne) warunki ekofizjograficzne w tym gruntowo - wodne, określane jako grunty słabonośne, o bardzo dobrej przepuszczalności. Lokalizacja obiektu możliwa jest po specjalnym przysposobieniu gruntu, jeżeli opinia  geotechniczna taką możliwość potwierdzi.  Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z opracowanej dla miasta Janowa Lubelskiego ekofizjografii i opinii geotechnicznej wyłącznie na warunkach w niej określonych.

Zgodnie z opracowaniem sporządzonym przez Dyrektora RZGW w Krakowie pn. „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako  integralnej części studium ochrony przeciwpowodziowej” teren inwestycji obejmujący w/w działki znajduje się przy granicy zasięgu zalewu wodą  Q1% rzeki Biała. Jednak na podstawie dodatkowej analizy, wykonanej w oparciu o kopię mapy zasadniczej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalił, że teren objęty inwestycją  położony jest na rzędnej ok. 214,9 m n.p.m. – 216,0 m n.p.m. (pismo z dnia 11 lutego 2011 r. znak: NU-5061-wzp-10/11). Oznacza to, że każda działka przeznaczona pod  inwestycję położona jest w strefie zalewowej wody Q0,5% i Q1% rzeki Biała, które wg ww. opracowania wynoszą około Q0,5% - 215,50 m n.p.m., Q1% - 215,43 m n.p.m.. Rzędną posadowienia i rozwiązania konstrukcyjne projektowanego obiektu dostosować do rzędnej Q1%. Ustanawia się pas ochronny cieku wodnego (otulinę  biologiczną o szerokości 15,0 m licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej rzeki Biała) z zakazem lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy. W związku z powyższym  planowane zamierzenia inwestycyjne należy wcześniej uzgodnić z RZGW w Krakowie.

Obowiązuje ochrona tej strefy przed zabudową techniczną, przez którą należy rozumieć nie tylko obiekty kubaturowe, ale również sztuczną nawierzchnię w tym parkingi.  W  zasięgu tej strefy w odległości 1,5 – 2 m od górnej krawędzi skarpy należy utworzyć pasy zieleni średniej o funkcji izolacyjnej, a umożliwiającej konserwację cieku. Dla  w/w działek obowiązuje zasada ujednolicenia charakteru architektonicznego projektowanych zespołów zabudowy usługowej.

 

Szczegółowe warunki zabudowy w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty i wysokości dotyczące zabudowy,  ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,  zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy.

Z w/w decyzjami można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22.

 

Ponadto powyższe działki położone są w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić ewentualne kolizje z  istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną. Kolidujące instalacje i urządzenia techniczne należy przebudować w uzgodnieniu z ich zarządcami.

 

Uzbrojenie: Szczegółowe warunki podłączenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obsługi komunikacyjnej, nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów tych sieci  i zarządcy drogi.

Odnośnie w/w nieruchomości termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 09.08.2013 r.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w działek odbyły się w dniu 17 września 2013 r.

Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w działek odbyły się w dniu 19 listopada 2013 r.

Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w działek odbyły się w dniu 28 stycznia 2014 r.

Przetargi odbędą się w dniu 30 kwietnia 2014 r. od godziny 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr  1, parter/. Nieruchomości będą licytowane w kolejności podanej w ogłoszeniu.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019  9010 0002, najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2014 r.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy  Janów Lubelski.
Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia jedynie do udziału w przetargu na działki wskazane na dowodzie wpłaty.

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

  1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
  2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku, gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
  3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
  4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w  przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy  Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina  może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego  przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem  negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22,  tel. /15/ 87 24 316 lub /15/ 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

     BURMISTRZ       

Janowa Lubelskiego

     Krzysztof Kołtyś   

 

Sporz. I. W.

Spr. E.M.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www