Drukuj print

Aktualne informacje i dylematy związane z planowaną, drugą obwodnicą Janowa Lubelskiego - wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 16.11.2021

GJ. - Panie Burmistrzu, wśród mieszkańców naszej gminy trwa zażarta dyskusja na temat planowanej, drugiej obwodnicy Janowa. Chciałabym, aby Pan uporządkował informacje  na temat  toczących się prac  i zdementował nieprawdziwe informacje, które krążą w przestrzeni publicznej

Burmistrz - Przypomnę wszystkim mieszkańcom naszej gminy, że  toczy się procedura,  której celem  jest wskazanie optymalnego wariantu przebiegu obwodnicy dla naszego miasta. Jest to długotrwały i złożony  proces, w którym czynnie uczestniczymy zgłaszając swoje uwagi do poszczególnych wariantów. Dokumentacja w tej sprawie jest zgromadzona  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce pn. Droga Krajowa 74 (obwodnica)  i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Budowa tej obwodnicy znalazła się w rządowym programie budowy 100 obwodnic, a lista chętnych miast, które obecnie są na liście rezerwowej jest długa. Każde  z tych miast z pewnością bardzo by się ucieszyło, gdyby taka obwodnica u nas nie powstała, a powstała u nich. Budowa drugiej obwodnicy Janowa  ma dla nas ogromne znaczenie, gdyż odciąży ona centrum miasta, gdzie ruch lokalny kumuluje się z ruchem tranzytowym.  Poprawi się  też bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zarówno zmotoryzowanych, jak też pieszych oraz rowerzystów. Prawdopodobnie w grudniu nastąpi otwarcie obwodnicy Janowa w ciągu drogi ekspresowej S19, która odkorkuje ulice: Lubelską oraz Ulanowską. Chcielibyśmy za kilka lat odkorkować ulicę Zamoyskiego. Ważnym aspektem i atutem budowy obwodnic jest także tworzenie nowych perspektyw rozwoju danej miejscowości.

GJ- Nie ustają protesty mieszkańców Białej i ulicy Kamiennej w sprawie budowy obwodnicy. Protestujący domagają się południowego wariantu przebiegu obwodnicy. Jakie jest stanowisko gminy w tej sprawie?

Burmistrz- Stanowisko gminy nie zmienia się od początku prac, które rozpoczęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Po pierwsze uważamy, że obwodnica jest naszemu miastu bardzo potrzebna i jest to szansa, której nie powinniśmy zaprzepaścić. Stanowisko gminy w sprawie proponowanych wariantów jest takie, aby wybrać wariant, który będzie najmniej uciążliwy dla mieszkańców mających swoje domy w pobliżu projektowanej obwodnicy. Dlatego opowiadamy się za wariantem nr 1 (północny, obok cmentarza) lub wariantem nr 3 (wariant południowy biegnący pomiędzy ulicą Turystyczną a Kruczkiem, pomiędzy PGKiM a rzeką Trzebensz,  a następnie przez ulicę Brzozową w kierunku Zofianki Górnej). To jednak nie my, a GDDKiA wskaże wariant preferowany do realizacji oraz wariant alternatywny.

GJ. - Komitet Protestacyjny formułuje zarzuty, że wariant nr 1 przebiega przez groby naszych przodków

Burmistrz- Jest to duże nadużycie ze strony Komitetu Protestacyjnego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych uzyskała zgodę Lubelskiego Konserwatora Zabytków, który bardzo wnikliwie analizował przebieg obwodnicy w tym miejscu. Konserwator wydał zgodę dopiero dla trzeciej propozycji przebiegu przez teren obok istniejącego cmentarza. Ten temat był też 2 lata temu szczegółowo omawiany z Radą Parafialną, która mając świadomość jak ważna dla naszego miasta jest ta inwestycja wyraziła zgodę na taki przebieg. To nie znaczy, że jest to najlepszy, wymarzony przebieg. Żaden z czterech wariantów nie jest pozbawiony wad. Wszystkie warianty mają swoje słabe strony, ale GDDKiA musi wybierać spośród tych wariantów, które są możliwe do realizacji.

GJ. - Komitet podnosi też kwestię bezpieczeństwa ujęć wody dla naszej gminy

Burmistrz- My również tę kwestię podnosimy i wystosowaliśmy w tej sprawie odpowiednie pismo do GDDKiA  zwracając uwagę na warianty północne obwodnicy. Przebiegają one pomiędzy dwiema studniami -spośród pięciu ujęć wody- i w zależności od wariantu obwodnica zbliża się na odległość 70 lub 100 metrów od studni. Czekamy więc  na pisemną odpowiedź, ale usłyszeliśmy  zapewnienia, że GDDKiA ma duże doświadczenie w realizacji takich zadań  i prowadziła takie inwestycje w trudniejszych  i bardziej złożonych  warunkach.

GJ. - Czy w takim razie warianty południowe nie byłyby lepsze?

Burmistrz- Wnioskowaliśmy o to, aby o wariant południowy był wskazany jako podstawowy albo alternatywny, ale wyboru wariantu dokonuje GDDKiA na podstawie analizy wielokryterialnej. W tej analizie GDDKiA bierze pod uwagę kwestie społeczne, ochrony środowiska oraz kwestie ekonomiczne. Musi również brać pod uwagę fakt, że warianty południowe przebiegają przez obszar Natura 2000. W takich przypadkach wymagana jest zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a artykuł 34 „Ustawy o ochronie przyrody” mówi, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może udzielić zgody na poprowadzenie drogi przez obszar Natura 2000 wtedy, gdy nie ma wariantów alternatywnych. Taka sytuacja miała miejsce przy budowie drogi ekspresowej S19, przebiegającej  przez Lasy Janowskie. Nie można było poprowadzić drogi inaczej. Nie dało się ominąć obszaru Natura 2000, więc zgoda została udzielona. W przypadku  planowanej obwodnicy   dla  Janowa  Lubelskiego istnieją warianty, które nie przebiegają przez obszar Natura 2000. Są to warianty północne, dlatego GDDKiA właśnie te warianty wskazuje. Różnica między nami a Komitetem Protestacyjnym polega na tym, że oni mówią: wariant numer 3, albo nic. My mówimy wariant numer 3, albo wariant północny, gdyż obwodnica powinna powstać.

GJ. - Pod Pańskim adresem padają ze strony protestujących oskarżenia, że zdradził Pan interesy mieszkańców gminy

Burmistrz- Rozumiem emocje osób protestujących, ale niektórzy z nich, działając również z pobudek politycznych  przekraczają pewne granice. Myślę, że za zdradę interesów mieszkańców gminy mogą być uznane takie świadome działania, które doprowadzą do tego, że obwodnica nie powstanie. Mieszkańcy naszej gminy zdążyli mnie poznać i wiedzą, że jestem ostatnią osobą, która chciałaby kogokolwiek skrzywdzić. Trudno jednak oczekiwać ode mnie i od pracowników gminy, że będziemy blokować możliwość wybudowania obwodnicy. Działalibyśmy na szkodę gminy. Tak jak protestujący wnioskowaliśmy o wariant południowy obwodnicy, ale nie możemy go narzucić GDDKiA z przyczyn, o których mówiłem wcześniej. Dodam, że nie będzie to obwodnica o wielkim natężeniu ruchu. Będzie miała jedną jezdnię o szerokości 9 metrów, tak jak obwodnica Frampola lub nowa obwodnica Nisko - Stalowa Wola.

GJ. - Czy gmina może nie wydać zgody na budowę obwodnicy?

Burmistrz- To nie gmina wydaje zgodę na budowę obwodnicy i ważne jest, by nasi mieszkańcy mieli świadomość jaka jest rola gminy w całym procesie budowy obwodnicy. Na etapach konsultacji opiniowaliśmy wszystkie cztery warianty. Zgłosiliśmy szereg uwag do każdego wariantu. Niektóre z naszych uwag zostały uwzględnione, niektóre niestety nie, pomimo wielokrotnego ich zgłaszania. Dążyliśmy do tego,  aby w projektowanych wariantach  pojawiły się w odpowiednich miejscach ekrany akustyczne, które będą chronić mieszkańców przed hałasem. To zostało uwzględnione. Gmina  również wskazywała, które warianty są pod względem społecznym mniej uciążliwe. Jeszcze raz podkreślę, gmina  nie decyduje o wyborze wariantu preferowanego do realizacji. Jest to wyłączna kompetencja GDDKiA. 

GJ. - Jaki będzie kolejny etap prac nad obwodnicą?

Burmistrz-Po wyborze preferowanego wariantu obwodnicy GDDKiA złoży  do Gminy wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Składając wniosek GDDKiA wskaże też wariant alternatywny. Jeśli w toku analiz Gmina uzna, że wariant alternatywny byłby lepszy, może wskazać ten wariant do realizacji pod warunkiem uzyskania zgody inwestora, czyli GDDKiA. Będziemy więc analizować wariant preferowany oraz wariant alternatywny. Jeżeli złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej będzie spełniał wszystkie wymogi, Gmina nie będzie mogła odmówić zgody na wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej dla wskazanego wariantu.  Pragnę podkreślić, że proces wydawania decyzji będzie transparentny, z czynnym udziałem społeczeństwa. Każdy zainteresowany będzie mógł się zapoznać ze wszystkimi opracowaniami oraz będzie mógł uczestniczyć w procesie rozpatrywania wniosku i wydawania decyzji. Ponadto stronom postępowania oraz podmiotom uczestniczącym na prawach strony będzie służyło prawo wniesienia odwołania od decyzji środowiskowej. 

GJ. - Kiedy GDDKiA wskaże wariant preferowany i alternatywny, i kiedy złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Burmistrz- Nie dotarł do nas jeszcze protokół z posiedzenia Komisji, która obradowała nad wyborem wariantu, więc nie posiadamy oficjalnych informacji. Z doniesień medialnych wynika, że GDDKiA wskazała wariant 1B jako ten preferowany. Jest to wariant północny przebiegający pomiędzy cmentarzem a Białą Drugą. Nie wiemy jeszcze jaki został wskazany wariant alternatywny. Według zapowiedzi GDDKiA wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wpłynie do gminy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ze względu na duże trudności z opracowaniem wariantów i wskazaniem wariantu preferowanego opóźnienie w stosunku do harmonogramu pierwotnego wynosi już ponad rok. Temat jest bardzo trudny  i spędza nam sen z powiek, ale trzeba zadać sobie pytanie: jeśli nie teraz, to kiedy? 

 

W celu powiększenia mapy proszę kliknąć w obrazek

 


 

 

facebook youtube