wtorek, 21 sierpień 2018, Imieniny: Joanny, Kazimiery, Wiktorii

Pogoda w Janowie

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

 1. Utrzymanie właściwego stanu dróg, ulic, placów, terenów zielonych oraz nadzór nad utrzymaniem czystości terenów będących w administracji innych jednostek.
 2. Zapewnienie właściwego utrzymania dróg lokalnych, ulic, placów oraz drogowych obiektów inżynieryjnych, zwalczanie gołoledzi.
 3. Zapewnienie oświetlenia ulic i placów na terenie gminy.
 4. Zapewnienie oznakowania ulic i placów.
 5. Zapewnienie składowisk odpadów komunalnych oraz urządzeń do ich unieszkodliwiania.
 6. Zapewnienie budowy i utrzymania szaletów publicznych na terenie miasta.
 7. Zapewnienie korzystania z przyrody żywej poprzez tworzenie terenów zieleni miejskiej, wydzielanie terenów na cele wypoczynkowe oraz podejmowanie działań na rzecz budowy i utrzymania zieleni, parków, skwerów i ochrony lasów komunalnych.
 8. Wnioskowanie w sprawie podejmowania budowy, modernizacji i remontów dróg lokalnych, ulic, placów i drogowych obiektów inżynieryjnych.
 9. Prowadzenie ewidencji stanu dróg, ulic, placów i obiektów inżynieryjnych oraz działanie w celu zapewnienia środków finansowych na ich utrzymanie i konserwacje.
 10. Inicjowanie i wspieranie czynów społecznych.
 11. Dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych i organizowanie warunków ich zaspokajania.
 12. Współdziałanie z administracjami budynków mieszkalnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów prawa lokalowego.
 14. Wnioskowanie o wysokości czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, kaucji mieszkaniowych.
 15. Dokonywanie ocen utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym.
 16. Koordynacja działalności gospodarki mieszkaniowej w zakresie eksploatacji i remontów.
 17. Sprawowanie zarządu budynkiem Urzędu Miejskiego oraz zapewnienie utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa w budynku i wokół niego.
 18. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, BHP i P.POŻ. w Urzędzie.
 19. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz produkcji rolnej i łowiectwa.
 20. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizowaniu profilaktyki weterynaryjnej.
 21. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa, współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy.
 22. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zalesieniu.
 23. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na choroby zakaźne.
 24. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością kontraktacji upraw maku i konopi.
 25. Sprawy związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych.
 26. Sprawy wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
 27. Prowadzenie spraw związanych z posiadaniem psów.
 28. Wykonywanie prac związanych z melioracją gruntów.
 29. Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w ścisłym współdziałaniu z administracją rządową.
 30. Prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabranianiem wprowadzenia ścieków do wody nienależycie oczyszczonych.
 31. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości.
 32. Prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.
 33. Kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wnioskowanie o wyłączenie ich z produkcji rolnej.
 34. Prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej.
 35. Koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi i mieniem gminnym.
Kierownik Referatu
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadami
Inspektor ds. drogownictwa
Inspektor ds. drogownictwa
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Inspektor ds. obrony cywilnej, wojskowej i zarządzania kryzysowego

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
41

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

42

Wniosek o przyznanie środków finansowych z GFOŚiGW

51

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego 

52

Wniosek - prawo wodne - ugoda

63

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

64

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci

65

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

66

Wniosek o wydanie decyzji na włączenie do układu komunikacyjnego miasta (budowa zjazdu na posesję)

67

Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnej na ustawienie tablicy reklamowej

68

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewozy krajowe

Karty informacyjne

051

Karta informacyjna - najem lokalu mieszkalnego

063

Karta informacyjna do wniosku na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

064

Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci

065

Karta informacyjna do wniosku na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

066

Karta informacyjna na włączenie do układu komunikacyjnego miasta - budowa zjazdu na posesję

068

Karta informacyjna do wniosku na wydanie zezwolenia na przewozy krajowe

 

Kierownik Referatu:
Anna Szkup

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 3.

tel.: 15 872-43-15,
gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www